BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zümrüt Hatun DEMİREL
KARİYER ALANINDA YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Artan rekabet koşulları, küreselleşme, müşteri beklentileri ve iş hayatında meydana gelen değişimler işletmelerde rekabeti ve verimliliği etkileyen en önemli unsurun “insan” olduğunu göstermektedir. Günümüzde işletmeler rekabet açısından hem öncü olmak hem de rekabeti sürdürebilmek için çalışanlarına daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan esneklik, işletmelerin küçülmeye gitmeleri, işletme birleşmeleri vb. sebeplerle istihdam güvencesinin giderek ortadan kalkması çalışanların yeni çalışma koşullarında karşılaştıkları önemli bir durumdur. Bu noktada hem örgütün hem de çalışanın sorumluluğunda olan kariyer kavramının önemi giderek artmaktadır. Bu çalışma kariyer konusunda yazılmış olan lisansüstü tezlerin özelliklerini ortaya çıkarmak ve bu konuda çalışacak olan araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada “kariyer” alanında Türkiye’de son 30 yıllık süreçte yazılmış olan ve “kariyer” anahtar kelimesi bulunan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi Elektronik Tez Arşivi’nde yer alan lisansüstü tezler incelenmiştir. Araştırma kapsamında 1989-2019 yılları arasında bulunan 30 yıllık sürede 561’i yüksek lisans ve 91’i doktora tezi olmak üzere toplam 652 tezin yazıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı 1989-2019 yılları arasında kariyer alanında yazılan ve anahtar kelimesi “kariyer” olan lisansüstü tez çalışmalarının içerik analizi yöntemi ile incelemektir. Elde edilen bulguların sonucu bir durum saptaması olarak sunulmuştur. Çalışmanın analizi iki aşamada yapılmıştır. Analizin birinci aşamasında kariyer alanında yazılmış olan lisansüstü tezler hazırlandıkları yıllara, tez türlerine, yayınlandığı üniversitelere, yayınlandığı enstitülere, yayınlandığı ana bilim dallarına, özgün dillerine, konularına ve uygulama alanlarına göre çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik açıdan gruplaması yapılmıştır. Lisansüstü tezlere ilişkin veriler istatistiki analiz paket programına yüklenerek frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. İkinci aşamada ise kariyer alanında yazılmış olan tezlerin hangi ana ve alt temalar olarak kategorilere ayrıldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Lisansüstü Tez, Bibliyometrik Analiz 


Keywords: