BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülçin ÇOBAN, Kudret ŞEN, Ebru ÜNAY
KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
 
Eğitim, hem temel bir insan hakkı hem de diğer birçok hakkın sahibi olabilmek için araç niteliği taşıyarak; bireyin topluma eksiksiz katılımını amaçlamaktadır. Bireyin eğitim imkânlarından yararlanabilmesi için öncelikli olarak her bireyin aynı fırsatlara erişiminin olması gerekmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için eğitim anlayışı günümüzde kapsayıcı eğitim yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kapsayıcı eğitim dezavantajlı durumda olan herkese eşit eğitim fırsatı sağlayan ve verilecek eğitim hizmetlerini buna uygun planlayıp uyarlayan bir anlayış olarak tanımlanmaktadır. Eğitim- öğretimin her aşamasına destek olan öğretmenler, kapsayıcı eğitimin eğitim ortamlarına yansıtılmasındaki temel unsurlardan en önemlisidir. Eğitim ortamı içinde öğretmenler kapsayıcı eğitim sistemlerine öncülük etme sürecini desteklemede kilit oyuncular olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerinin farklı ihtiyaç ve tercihlerine hitap edecek ve onlara eşit eğitim fırsatları sunacak uygun yeterliliklerle donatılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim bağlamında öğretim süreçlerini uyarlamaya yönelik ihtiyaçlarını belirlemektir. Çalışma kapsamında öğretmenlerin yaşadığı deneyimlere, algılara ve inançlara göre kapsayıcı öğretim süreçleri oluşturmaya yönelik ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenolojik desen ile yürütülen çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan dokuz sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanan veriler önce bilgisayar ortamına yazılı olarak aktarılmış sonrasında içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları kongrede paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Öğretmen İhtiyaçları 


Keywords: