BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gözde YURTSEVER, Vicdan ALTINOK
KANUNDA YER ALAN DİSİPLİN CEZALARININ YETERLİLİĞİ VE DÜZENLENMESİ
 
Kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin devlet memurlarına emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara durumun/suçun niteliğine ve derecesine göre 657 sayılı kanunun 125. maddesinde belirtilen disiplin cezalarından biri verilir (Devlet Memurları Kanunu, 2018). Bu araştırmanın amacı, ilgili kanun maddesinde belirlenen disiplin cezalarının yeterliliği ve düzenlenmesi için öğretmen ve yönetici görüşleri doğrultusunda bazı öneriler vermektir. Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden olan fenomenoloji deseninde betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde çalışan 20 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Katılımcılar Ankara, Çanakkale, Kocaeli ve Kastamonu illerinden seçilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada bulgular nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Bu görüşmeler sonunda elde edilen verilerin analizi yapılırken betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kapsamında yer alan tümevarımcı analiz yöntemi kullanılmıştır. Tümevarımsal analiz yöntemiyle de kavramsallaştırılan araştırma konuları organize edilmiş ve araştırma konularını açıklayan kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar disiplin cezalarının, huzuru ve düzeni korumak için uygulanması gerektiğini ancak bu cezalar verilirken daha adil olunması gerektiğini, cezaların kapsam olarak yetersiz olduğunu, en etkili cezanın maaş kesimi olduğunu, daha önleyici ve caydırıcı cezaların gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: kanun, disiplin, ceza, eğitim 


Keywords: