BİLDİRİ DETAY

Mustafa Kemal YAVUZYİĞİT, Burcu GÜVENEK
KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ
 
Bu yayın kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine olan etkilerini araştırır. Giriş ve kuramsal çerçeve bölümünde konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. İkinci bölümde temel kavramlar açıklanarak kamu harcamalarının sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırmada kamu harcama türlerinin her biri ayrı başlık altında gösterilmiştir. Üçüncü bölümde, ekonomik büyüme kavramı ve tanımı üzerinde durulmuştur. Daha sonra ekonomik büyümenin niteliği ve unsurları ele alınmıştır. Ekonomik büyüme kavramı üzerinde genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra ekonomik büyüme kavramı, büyümenin belirleyicileri, büyümenin ölçülmesi ve büyüme teorilerinin tarihsel gelişim içerisinde nasıl şekillendiği ele alınmış ve açıklanmıştır. Bu bölümde ekonomik büyüme teorileri içsel ve dışsal büyüme teorileri olarak ikiye ayrılmıştır. Dördüncü bölümde ise kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen uygulamaların sonuçları yer almaktadır. Çalışmanın bu bölümünde öncelikle kamu harcaması ve ekonomik büyüme ilişkisini daha önce test eden çalışmalardan oluşan literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında çalışmalar ayrı ayrı incelenmiş ve sonuçları bir tablo halinde gösterilmiştir. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonomi literatüründe farklı iktisadi yaklaşımlar ve teoriler tarafından incelenmiş, araştırılmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadaki amaç, Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünü bulmaktır. Bu amaçla konu önce teorik yönleriyle ele alınmış ve daha sonra da kamu harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki çeşitli çalışmaların sonuçları incelenerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcaması, Ekonomik Büyüme, Türkiye Ekonomisi 


Keywords: