BİLDİRİ DETAY

Gülten HERGÜNER , Ayşe ÇAKIRLAR, Çiğdem YAMAN
KADININ SPOR VE SPOR EĞİTIMI ALANINDAKİ CİNSİYET EŞİTLİĞİNE BİR BAKIŞ
 
"Bu yüzyılda en büyük ahlaki meydan okuma, dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi olacaktır'' Pulitzer ödüllü gazeteci Nicholas Kristof Türkiye'de ve dünyada resmi olarak kadın erkek eşitliği yasalarda belirtilmesine rağmen, hakların kullanımında, fırsat eşitliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Sorunun çözüm yolları; kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ,eğitim, sağlık ve spor alanlarında deneyimleri süresince maruz kaldıkları ayrımcı ve baskıcı tutuma karşı eşit haklar verilerek güçlendirilmeleridir. Bu Araştırmada Spor ve Spor eğitimi alanında kadının cinsiyet eşitliği konusu çeşitli açılardan değerlendirilerek sonuçları ortaya konulmuştur. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmış olup, arşiv taraması yapılmıştır. Kaynak taramasında ulaşılan kitap, tez ve bilimsel makalelerden bulgular elde edilmiştir. Kadınların Spor ve spor eğitimi alanında cinsiyete bağlı ayrımcılıklar hakkında literatür taraması sunulmuştur. Kadının var olan potansiyelinin toplumun her alanında kullanılmasına ortam sağlanmalıdır. Kadının var olması, üretmesi ile mümkündür. Erkeklerle eş değer alan olarak görülen sporda da kadının varlığı eşitlik adına oldukça önem taşımaktadır. Sonuç olarak Cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması çabaları, sadece kadının güçlenmesi değil, aynı zamanda toplumda beraber var olduğu erkeğin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda eşit ve insanca ortak yaşamanın şartı olarak, erkek ve kadının yan yana ayırım yapılmadan her alanda olduğu gibi spor alanda da fırsat eşitliği ile güçlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Cinsiyet Eşitliği/, Fırsat Eşitsizliği, Spor, Spor EğitimiA LOOK ON GENDER EQUALITY OF WOMEN IN SPORTS AND SPORTS EDUCATION
 


Keywords: Woman, Gender Equality, Inequality of Opportunity, Sports, Sports Education