BİLDİRİ DETAY

Aybike Tuba ÖZDEN
KADIN TÜKETİCİLERİN MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
İşletmelerin, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilmeleri ve günümüzün gittikçe zorlaşan pazar koşullarında başarılı stratejiler geliştirebilmeleri için tüketicileri yakından tanımaları gerekmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin satın alma sonrası duygu ve değerlendirmelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Satın alım sonrası tatmin olan tüketiciler; satın almış olduğu markaya karşı olumlu tutum geliştirmektedirler, rakipleriyle ilgilenmemektedirler ve marka sadakati geliştirmektedirler. Bu doğrultuda marka beğenilirliği, tüketicilerin marka ile olan ilişkilerinin ve markayı değerlendirme şekillerinin tespiti açısından önem taşımaktadır. Mevcut çalışma, hedef pazarın önemli bir kısmını oluşturan kadın tüketicilerin, demografik özellikleri ile marka beğenilirliği arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda toplam 402 kadın tüketiciye anket uygulanmış ve elde edilen veriler bağımsız örneklem t-testi, 2’den fazla grup karşılaştırmasında ise tek yönlü Anova testi uygulanarak analiz edilmiştir. Tüketicilerin marka beğenilirlik düzeylerini ölçmek amacıyla Yüksekbilgili’nin (2017), uyarlamasını yapmış olduğu Nguyen, Ekinci, Simkin ve Melewar (2015) tarafından geliştirilmiş olan Marka Beğenilirlik Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kadın tüketicilerin yaşları, eğitim ve gelir düzeyleri artıkça marka beğenilirlik düzeylerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre işletmeler, satın alma sonrası tüketicilerin marka beğenilirlik düzeylerine ve bu sürece etki eden demografik faktörlere odaklanarak zorlu pazar koşullarında doğru pazar bölümlendirme yapabileceklerdir. Araştırma, Türkiye’deki kadın tüketicilerin demografik özellikleri ve marka beğenilirliği arasındaki ilişkinin sınanması açısından ilk olma özelliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marka Beğenilirlik Ölçeği, Kadın Tüketiciler, Demografik Özellikler 


Keywords: