BİLDİRİ DETAY

Süheyla LÜLECİ, Hüseyin GÜL
KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
 
21. Yüzyılda inovasyon çağını yaşadığımız son yıllarda kadınların yönetim pozisyonunda hala sayılarının çok az olması ya da hiç yer almamaları ve birçok engelle karşılaşmaları Türkiye’deki kadınların konumu açısından fenomolojik bir olgudur. Değişim ve gelişime rağmen yönetici pozisyonunda yer alan kadınların sayısının azlığı ve kadınların yeterince yönetici posizyonunda temsil edilememesi bu konunun yıllardır güncel bir konu yapmakta fakat hala beklenen düzeyde gelişme gösterememesi bu konu üzerine derin incelemeler yapmayı gerekli kılmaktadır. Zaman zaman liderlik pozisyonuna gelen kadınların ise; yöneticilerinden,yönetimi altında çalışanlardan veya akranlarından itilme ve kakılma gibi tecrübe ettikleri bir duyguyla mücadele etmektedirler. Oysaki kadınlar liderlik stillerini tanımlamak için daha fazla dönüşümsel eğilime sahiptirler. Onlar yönetimi altındakilere kişisel ilgi alanlarına geçişlerinde cesaret verirler.Dünyanın yarsından fazlasının kadın olduğu düşünüldüğünde kadının iş yaşamına katılımının arttırılması ve hatta yönetici pozisyonlarındaki kadın sayısının arttırılması çok önemlidir. Eğitimde kadınların liderlik pozisyonlarına gelmeleri sürecinde yaşadıkları sorunlar günümüze değin devam eden ve arka planında yer alan hikâyeleri ya da içsel yolculukları anlamak bakımından açısından da bu çalışma önemli görünmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı eğitimde kadın yöneticilerin karşılaştığı sorunları ve çözüm yolları ortaya koymaktır. Kadın yöneticilerin liderlik yolculuğunda karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldikleri ele alınacaktır. Araştırmada elde edilen verilerin öncelikle MEB’e bağlı devlet okullarında çalışan kadın yöneticilerin karşılaştığı engellerin tespiti ve çözüm üretilmesi açısından önemli bir çalışma olması beklenmektedir. Bu çalışma sonucunda bu bağlamda kadınların ihtiyaçları olan güç için çözüm önerileri getirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, engeller,yönetici, MEB,liderlik 


Keywords: