BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nezriye Gözde BİRCAN
İŞLETMELERDE KURUMSAL KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ SORUNU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ: UZAKTAN ÇALIŞMA DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İşletmelerde kurumsal kültür çeşitliliği veya kültürel çeşitlilik, Günümüz Dünyasında uluslararasılaşma ve küreselleşme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Çok uluslu veya küresel nitelikteki işletmelerde farklı etnik kökenlere veya kültürlere sahip çalışanların aynı organizasyon içerisinde aynı amaçlar ve hedefler için beraber çalışması ve iş birliği yapması, organizasyonların bir bütün olarak başarısı için şarttır. Bu durum, organizasyonlarda kurumsal kültürün etkin bir şekilde yönetimini ve denetimini zorunlu kılmaktadır. Kurumsal kültürün yönetimi ve denetimi ise tüm çalışanları ilgilendiren ve kapsaması gereken bir süreçtir. Bilindiği üzere organizasyonlarda kurumsal kültürü meydana getirecek olan çalışanlardır ve çalışanların bireysel olarak organizasyon içerisindeki iş yapış şekilleri, bilgi ve yetkinlikleri, deneyimleri, iletişim şekilleri, etik değerleri birbirinden farklılık göstermektedir. Buna göre kapsayıcı bir kültür geliştirmek, çeşitlilikler ile birlikte kapsayıcılığın ve çalışan aidiyetlerinin sağlanması çok daha zor bir süreçtir. İşletmelerde farklı çalışanlara ait kültürel çeşitlilikler, kurumsal kültür kapsamında çözümlendirilmesi gereken en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin içerisinden geçmiş olduğu ve yakın zamanda deneyimlediği zorunlu uzaktan çalışma şekli hem çalışanlar hem de işletme yönetimleri açısından farklı deneyimleri ve zorlukları beraberinde getirmiştir. Çalışmamızda kurumsal kültür çeşitliliği sorunu, işletmelerin içerisinde bulunduğu uzaktan çalışma dönemi açısından incelenmiştir. Kurumsal kültür çeşitliliğinin yönetimi ve denetimi ise insan kaynakları yönetimi ve iç denetim olmak üzere iki farklı disiplin açısından uzaktan çalışma dönemindeki çeşitli uygulama örnekleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kurumsal kültür, yönetim, insan kaynakları yönetimi, denetim, iç denetim 


Keywords: