BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih Selim ERDAMAR
İLKOKULLARDA ÖĞRETMENLERİN PROGRAM OKURYAZARLIK VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
İlgili alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin program okuryazarlık algısına yönelik çalışmaların, sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla alandaki bu boşluğun doldurulmasının yanı sıra sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeylerinin iş stresi ile ilişkisi belirlenmektedir. Bu çalışmada; program okuryazarlığı ve alt boyutlarının, iş stresi üzerindeki rolü ve öneminin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma, ilişkisel tarama deseniyle biçimlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada, oransız küme örnekleme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Bu çalışmada, 330 öğretmenden veriler toplanmış olup toplanan verilerin 318 tanesinin geçerli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 318 sınıf öğretmeni, araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir. Araştırmada; “Kişisel Bilgi Formu”, “Program Okuryazarlık Ölçeği” ve “İş Stresi Ölçeği” aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla Erdamar (2020) tarafından geliştirilen, 3 boyut ve 18 maddeden meydana gelen program okuryazarlığı ölçeği kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin iş streslerinin düzeyini tespit etmek için House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan iş stresi ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek, tek boyutlu olup 7 maddeden meydana gelmektedir. Bu araştırma kapsamında yapılan güvenirlik analizleri sonucunda; araştırmada yararlanılan ölçeklerin, yüksek düzeyde güvenilir oldukları görülmüştür. Korelasyon analizi sonucunda, program okuryazarlığı ile iş stresi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür. Program okuryazarlığının program anlayışı boyutu ile iş stresi arasında düşük düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Program öğeleri ile programın uygulanması alt boyutlarının, iş stresi ile anlamlı ilişkili olmadıkları açığa çıkarılmıştır. Regresyon analizi sonucunda, program anlayışının, iş stresini yordadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul öğretmeni, Program okuryazarlığı, İş Stresi 


Keywords: