BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek KIRNIK
İLKOKULLARDA MATEMATİK SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
 
2021-2022 Eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik dersini öğrencilere sevdirmek amacıyla ulusal düzeyde “matematik seferberliği" yürütülmektedir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırma sonuçlarına göre ülkemizin sıralamasının istenen düzeyde olmaması matematik dersinde iyileşmenin gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Matematik seferberliği kapsamında yapılan bilimsel toplantılarda matematik dersine özel olmak üzere materyal, doküman üretimi ile birlikte matematik öğretme yaklaşımının değiştirmesini mecbur kılmıştır. Bu kapsamda okullar matematik seferberliğine yönelik okul özelliklerine bağlı olarak farklı çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmanın amacı 2021- 2022 Eğitim öğretim yılında İlkokullarda Matematik Seferberliği Kapsamında yapılan çalışmaları incelemektir. Nitel araştırmaya göre planlanan çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Basılı ve dijital sistemde olan tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için doküman analizi yöntemi kullanılabilir (Corbin & Strauss, 2008). Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Malatya ilinde yer alan 13 ilkokulun matematik seferberliği kapsamında yaptığı çalışmaların yer aldığı proje sayfası incelenmiştir. Proje dokümanlarının incelenmesi sonucunda okullarda; matematik dersine özel farklı öğretim yaklaşımlarının uygulandığı, matematik konularına özgü öğrenci ürünlerinin hazırlandığı, konu özelinde farklı materyallerin kullanıldığı, matematik ve diğer dersler arasında disiplinlerarası çalışmalar yapıldığı, sınıf panolarının hazırlandığı, matematik günleri kutlandığı vb. çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matematik, Matematik Seferberliği, İlkokul 


Keywords: