BİLDİRİ DETAY

İlyas YALDIZ, Memiş KILIÇ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM-TEKNOLOJİ İMAJLARI
 
Günümüz öğretim ortamları öğrencilerin bağlam temelli problemlere kendi çözümlerini üretmelerine imkân verecek şekilde tasarlanmaktadır. Bilime teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, coğrafya, dil sanatı, ya da sosyal bilimler entegresiyle (STEAM-GLASS) öğretim ortamları yapılandırılması uluslararası alan yazında öneriliyor olmasının yanı sıra kendi güncel eğitim politikalarımız arasında da yer almaktadır (Yeğitek-Tübitak işbirliği ile hazırlanan STEM raporu 2017). Dolayısıyla bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin bilim teknoloji imajlarının ortaya konması, bu sayede öğretim ortamları yapılandırılırken sınıf öğretmenleri, teknoloji tasarım öğretmenleri ve fen bilgisi öğretmenlerine, öğrencilerin nasıl STEM temelli prototipler yapılandırabilecekleri hususunda fikir vermektedir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Ankara’da bir ilkokulda 50 ilkokul öğrencisiyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Durum çalışması araştırmacılara bir durumu derinlemesine inceleme imkânı sunar (Büyüköztürk ve diğerleri, 2010 ). Veri toplama aracı olarak öğrencilerin bilime teknoloji entegre ederek nasıl bir prototip tasarlayacaklarına dair, öğrencilere çizim yaptıran ardından da çizimini açıklatan bir çalışma yaprağı kullanılmıştır. Veri toplama aracının kapsam geçerliği, alan eğitiminde uzman tarafından kontrol edilerek sağlanmıştır. Veri toplama sürecinde her öğrenciye çizimini ve açıklamasını yapabileceği yeterli süre olarak 40 dakika tanınmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğrenci çizimlerine dair kod ve kategori oluşturulmuş. Daha sonrada frekans hesabı yapılmıştır. Ayrıca kategorilerin bütün kodları kapsaması durumu yani tersten içerik analizi kontrolü de yapılmıştır (Erickson 2004). Araştırma sonucunda öğrencilerin bilime teknoloji entegre ederek çizdikleri prototiplerin bir kısmı inovatifken (f:29) bir kısmı da öğrencilerin var olan prototipleri revizesidir (f:21). İnovatif prototiplere örnek olarak yazılım sayesinde sesi yazıya dönüştürebilen kalem verilebilir. Bu araştırmanın öğretim ortamlarını STEAM-GLASS temelli yapılandıracak ilkokul öğretmenlerine fikir veren bir kaynak olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilim-teknoloji imajı, prototip tasarımı, STEAM-GLASS 


Keywords: