BİLDİRİ DETAY

Kemal CAN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR
İLKOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Araştıran, sorgulayan, inceleyen, kazandığı becerileri karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanabilen, bilim adamı bakış açısına sahip bireylerin yetişmesinde bilimsel süreç becerileri önemlidir. Bu çalışma, revize edilen ilkokul fen bilimleri programı ve 4. sınıf ders kitabının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi ile bilimsel süreç becerilerine yönelik öğretmen düşüncelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada durum çalışması yöntemi uygulanmıştır. 2018'de yeniden düzenlenen ilkokul 4. sınıf fen bilimleri öğretim programı ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak onaylanmış 4. sınıf fen bilimleri ders kitabının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesi açısından incelemesi yapılmıştır. Bilimsel süreç becerilerine yönelik öğretmen görüşleri ise 14 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Kitaptaki etkinliklerin bilimsel süreç becerilerini kapsama durumu 130 etkinlik, programdaki kazanımların bilimsel süreç becerilerini kapsama durumu ise 109 olarak tespit edilmiştir. Ders kitabının bilimsel süreç becerilerini destekleme niteliğinin incelenmesi sonucunda en fazla gözlem ile yorumlama ve sonuç çıkarma, en az ise çıkarım yapma bilimsel süreç becerisi için etkinlik verildiği bulunmuştur. Ayrıca kestirme ve değişkenleri belirleme bilimsel süreç becerilerine hiç yer verilmemiş oluşu kitabın bu becerileri geliştirmede yetersiz olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin görüşlerine göre bilimsel süreç becerilerinin öğretimini sınıf mevcutlarının kalabalık olması, ders araç gereçlerinin ve zamanın yetersiz olması, okullarda laboratuvarların olmaması zorlaştırmaktadır. Bilimsel süreç becerilerinin derslerde kazandırılabilmesi için fen bilimleri kitabının bütün bilimsel süreç becerilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca eğitim öğretim ortamları bilimsel süreç becerilerini kazandırabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel süreç becerileri, Öğretmen görüşleri, Fen eğitimi 


Keywords: