BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Begüm KARAKUŞ, Mehmet Akif BİRCAN
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STEM KARİYER İLGİLERİ VE STEM’E YÖNELİK TUTUMLARI
 
Öğrencilerin STEM kariyer ilgi düzeyleri ve STEM’e yönelik tutumlarının belirlenmesi öğrencilerin gelecekte seçecekleri meslekler için yol gösterici olacaktır. Bu araştırmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin STEM kariyer ilgileri ile STEM’e yönelik tutumlarının, çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Van ilinde ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 302 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin STEM kariyer ilgilerini belirlemek amacıyla Yerdelen, Kahraman ve Taş (2016) tarafından geliştirilen STEM kariyer ilgi ölçeği ve STEM’e yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla ise Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından uyarlanan STEM tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ile betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin STEM’e yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu, STEM kariyer mesleklerine yönelik ilgi duydukları belirlenmiştir. Ayrıca ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin STEM tutum ortalama puanları ile STEM kariyer mesleklerine yönelik ilgi ortalama puanları arasında anlamlı olumlu yönde ilişki bulunmuştur. Bunların yanı sıra öğrencilerin STEM tutum ortalama puanlarının, anne ve baba eğitim düzeyi, evde internet olup olmama ve evde bilgisayar olup olmama değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı; STEM kariyer ilgilerinin ise cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi, evde internet olup olmama ve evde bilgisayar olup olmama değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, STEM, İlkokul, STEM Kariyer İlgisi, STEM Tutum Düzeyi 


Keywords: