BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ERGÜL, Mustafa DOĞAN
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE 4, 5 VE 6 BASAMAKLI SAYILARIN RAKAMLA VE YAZI İLE İFADE EDİLME İLİŞKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı içerisinde sıfır rakamının yer aldığı dört, beş ve altı haneli sayıların sözel ve rakamsal dönüşümlerinin gerçekleştirilebilmesi arasındaki ilişki durumunun belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi nicel ilişkisel tarama (korelasyon) deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 yılında İstanbul ilindeki bir devlet ilkokulunun dördüncü sınıfında öğrenim gören yüz yirmi öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu okulun dördüncü sınıfların öğrenim gören tüm öğrencileri arasından random olarak seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yirmi iki açık uçlu soru maddesi içeren veri toplama aracı ile bir ders saati (40’) içerisinde toplanmıştır. Verilerin normallik analizleri yapılmıştır. Bunun sonucunda normal dağılımın sağlanamadığı görülmüştür. Bu nedenle verilerin analizinde Spearman sıra farkları korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı sonuçları dört, beş ve altı basamaklı sayıların kendi içerisindeki rakamsal ve sözel dönüşümleri arasında farklı düzeylerde korelasyon olduğunu göstermiştir. Bu ilişki istatistiksel olarak da anlamlıdır. Buna göre çok haneli sayıların rakamsal ve sözel dönüşümlerinin birbirlerinden etkilendiği anlaşılmaktadır. 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların rakamsal ve sözel dönüşümleri birbirleri ile karşılaştırıldığında ise ilk duruma göre daha yüksek ve farklı düzeylerde korelasyon olduğu görüşmüştür. Bu ilişki de istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Buna göre de çok haneli herhangi bir sayıyı rakamla ve sözel olarak ifade etme bir alt haneli sayı ya da bir üst haneli sayınında rakamsal ve sözel ifadesini önemli derecede etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çok Haneli Sayılar, Sayıları Rakamla Yazma, Sayıları Yazı ile İfade Etme 


Keywords: