BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gizem ÇETİN, Timur KOPARAN
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Değişen ve gelişen eğitim anlayışı ile birlikte öğretim programlarında da değişiklikler olmuştur. Oyunla matematik öğretimi de bu değişikler neticesinde ortaya çıkan bir derstir. Fakat matematik söz konusu olduğunda oyunların öğrenme için uygun olmadığı düşüncesi yaygındır. Düşünülenin aksine oyunlar kazanımlarla ilişkilendirildiğinde öğrenmeyi kolaylaştıran bağlamlar ve öğretimi çeşitlendiren farklı yollar sunmaktadır. Bu çalışma ile dersi alan öğretmen adaylarının derse yönelik görüş ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Özel durum çalışması metodolojisinin benimsendiği araştırmada çalışma grubu dersi alan 32 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler açık uçlu sorular ve anket yoluyla dönem başında ve dönem sonunda olmak üzere iki kez toplanmıştır. Toplanan veriler nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları dersi almadan önce genel olarak oyunla matematik öğretimi hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları ancak tamamının derse yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu, meslek hayatları için önemli olduğunu düşündükleri, dersin içeriğini merak ettikleri ve dersi ilgi çekici bulduklarını ifade etmişlerdir. 14 haftalık ders sürecinin bitiminde dersten beklentilerinin karşılandığını, farklı oyun türlerinden haberdar olduklarını, oyunla öğretime yönelik uygun pedagojileri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olduklarını, öğretimde oyunları kullanmak istediklerini ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Oyunla matematik öğretimine yönelik tutum ölçeğinden elde edilen verilerle yapılan bağımlı t-testi sonuçlarında öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının genel olarak oyunla matematik öğretimine yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Bu sonucun ders içeriği ve uygulamalarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda her kademede oyunla matematik öğretimi uygulamalarına yer verilmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-1220-0689

Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, Oyunla matematik öğretimi, Öğretmen adayları 


Keywords: