BİLDİRİ DETAY

Mehmet Hilmi KOÇ
İLK KARİYERLERİNE EĞİTİM DIŞI SEKTÖRLERDE BAŞLAYIP DAHA SONRA ÖĞRETMENLİK KARİYERİNE GEÇEN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Bu araştırma, ilk kariyerlerine eğitim dışı sektörlerde başlayıp daha sonra öğretmenlik kariyerine geçen öğretmenler hakkında derinlemesine inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Örneklem türü olarak ölçüt örnekleme yöntemi seçilmiştir. Çalışma grubu kamuda farklı branşlarda çalışan 16 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Kişilerin mevcut kariyerlerini değiştirmelerinde; çalışma şartlarının ağır olması, aile olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekte zorlanma, işin stresini taşıyamama, kadın olmaktan kaynaklı sorunlar yaşama yoğun mesai, çalışanın insani özelliklerinin dikkate alınmaması, mevcut kariyeri bilinçsizce tercih etme ve kariyer beklentilerinin karşılanmamasının etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca manevi tatmin arayışı ve iş ortamının meslek etiği yönünden sıkıntılı olması da kişilerin kariyer değiştirmelerinde etkili olduğu söylenebilir. Katılımcıların kariyerlerini değiştirmelerinde hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. İkinci kariyer öğretmenleri, öğretmenlik kariyerine uyum sürecinde en çok, sınıf yönetimi, öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme, öğrenci seviyesine uygun ders işleyebilme, velilerle sağlıklı iletişim kurabilme ve yöntem teknikler konusunda zorlandıkları söylenebilir. İkinci kariyer öğretmenleri göre, öğretmenlerin mesleki gelişiminin kurumlarınca yeterince önemsenmediği, çalışanla çalışmayanı ayırt eden iyi bir performans sisteminin bulunmadığı ve öğretmenler arasında mesleki etik bilincin düşük olduğu ileri sürülmektedir. Bu konularda politika yapıcıların bir takım önlemler alması önerilebilir

Anahtar Kelimeler: Kariyer değiştirme, ikinci kariyer, içsel nedenler, dışsal nedenler, kariyer uyumu. 


Keywords: