BİLDİRİ DETAY

Arzu ÇAKAR
İLİŞKİ ODAKLI LİDERLİK, KURUMSAL DUYGUSAL HAFIZA VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİ
 
Liderliğin kişiler arasında etkin ilişki kurmaya ve sürdürmeye yardımcı olarak işteki stres düzeyini azaltırken iş tatminin artmasına imkan verdiği düşünülmektedir. Dolayısıyla, liderlik, devamsızlığı ve çalışan devir hızını düşürür, inovatif performansı artırır. Literatürde, liderlik, kurumsal hafıza ve örgütsel yenilikçilik kavramlarının birbirleri ile ilişkilerini inceleyen araştırmalar mevcuttur. Ancak, ilişki odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafıza ve örgütsel yenilikçiliğe etkisini inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu araştırmada, ilişki odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafıza (negatif-ters etki) ve örgütsel yenilikçiliğe (negatif-ters etki) etkisi ile birlikte kurumsal duygusal hafızanın örgütsel yenilikçiliğe (pozitif yönde) etkisindeki, ilişki odaklı liderliğin (etkisinin olmadığı) ara değişken rolü ampirik olarak test edilmiştir. Araştırma, İstanbul ilinde mukim özel banka personelinden oluşan 350 kişilik bir örneklem üzerinde anket yöntemi kullanılarak 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Öngörülen araştırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi kullanılmış. Araştırmanın sonucunda: 1) ilişki odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafıza seviyesine negatif etkisi olduğu, 2) ilişki odaklı liderliğin örgütsel yenilikçiliğe negatif etkisi olduğu, 3) kurumsal duygusal hafızanın örgütsel yenilikçiliğe pozitif etkisi olduğu ve 4) kurumsal duygusal hafıza ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişkide ilişki odaklı liderliğin istatistiki olarak anlamlı bir ara değişken etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları, banka çalışanlarının üst yönetimin tutum ve davranışları karşısında hem kurumsal duygusal hafıza seviyelerini hem de örgütsel yenilikçilik kapasitelerini düşürmeyi tercih ettiklerine işaret etmektedir. Söz konusu durum çalışanların kurum içerisinde gereğinden fazla çalıştıklarını ve bu yoğun tempo sonucunda yeterli seviyede verimli olamadıklarını da göstermektedir. Ancak kurumsal duygusal hafıza seviyesinin örgütsel yenilikçilik üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olması, çalışanların üst yönetimin etkisi olmadan birlikte hareket ederek başarılı olduklarına işaret etmektedir. Araştırmanın bankacılık sektöründe yürütülmesi kararı, bankacılık sektöründeki kuruluşlarda yoğun ve yorucu çalışma temposunda bulunan çalışanların yönetim kademesini nasıl değerlendirdiğinin doğru olarak tespit edilmesinin hem yönetim pratikleri hem de performans açısından kritik öneme sahip olması etkili olmuştur. Anket yoluyla elde edilen verilerin analizi sonucunda, banka çalışanlarının ilişki odaklı liderlik tarzına karşı hem örgütsel yenilikçilik açısından, hem de kurumsal duygusal hafıza açısından tepkili oldukları tespit edilmiştir. Söz konusu tepkinin ortaya çıkışını da çalışanların örgüte karşı negatif düşüncelere sahip olmalarına bağlamaktayız. Çalışanların hangi sektörde faaliyet gösterdiklerinin ilişki odaklı liderliğe bakışları açısından önem arz etmektedir. Özel sektör ya da kamu sektörü ayrımına gidilmesi de olası farklılıkları ortaya koyabilecektir. Özel sektörde çalışanların işlerini kaybetme korkusu varken, kamu sektöründe çalışan memurların işlerini kaybetme korkusu bulunmamaktadır. Doğal olarak devlet memurları arasında zorunlu ya da isteğe bağlı bir durumun oluşması beklenmemelidir.

Anahtar Kelimeler: İlişki Odaklı Liderlik, Kurumsal Duygusal Hafıza, Kurumsal Hafıza, Örgütsel Yenilikçilik 


Keywords: