BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna ENGİN, Erol BATIRBEK
HİTİT İMPARATORLUK DÖNEMİ SFENKSLERİNİN GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE BECERİ GELİŞTİRMEYE KATKISI
 
Grafik tasarım eğitimi; yalnızca bir ürün ortaya çıkaran değil, kültürel kimliğin evrenselleşmesine katkıda bulunan, araştıran, sorgulayan, özgün ve yaşadığı topluma yeni bir görsel dil oluşturan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemelidir. Anadolu topraklarının zengin kültürünü kaynak alarak özgün bir görsel dil, oluşturan tasarımcılar; Türkiye’nin tasarım alanında öne çıkmasını ve evrenselleşmesini sağlayacaktır. Bu düşünceler araştırmanın amacını oluşturmuştur. Hitit Uygarlığının imparatorluk dönemi sfenks sembolü; grafik tasarım eğitimine katkıları incelemek amacıyla seçilmiştir. Araştırmada nicel yöntem olan deneysel yöntem modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Ana sanat dalı grafik tasarım olan 2.sınıf 20 öğrenci olarak planlanmıştır. Deney grubu ile Hitit sanatı ve kültürü, görsel kültür analizi, grafik tasarımın temellerinin bir arada olduğu disiplinler arası etkileşimli bir ders işlenmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğrencilere, konu ile ilgili önceki öğrenmeleri yoluyla sürece katılmışlardır. İki gruptan Çorum Arkeoloji müzesine Hitit İmparatorluk dönemi sfenkslerini kullanarak logo ve afiş çalışması yapmaları istenmiştir. Alanında uzman olan üç öğretim görevlisi 10 maddelik değerlendirme formunu puanlamışlardır. SPSS uygulaması ile nicel veriler alınmış ve Mann-Whitney U testi iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu sonuçlar üzerinden sanat eseri inceleme yöntemi ile alt amaçlara uygun olarak yorumlanmıştır. Her ne kadar deney grubu tutarlı olarak tüm maddelerde kontrol grubundan daha yüksek ortalamalara sahip olsa da farklılık istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tasarımları, sanat eseri inceleme yöntemi ile yorumladığımızda deney grubundaki tasarımların daha yaratıcı, bilinçli, tasarım ilkelerine uygun ve konuya, kültüre hâkim bir şekilde oluşturulduğu görülüp araştırmanın grafik tasarım becerisine olumlu etkileri gözlenmiştir. Bu araştırma grafik tasarım eğitimde farklı öğrenme yöntemlerinin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Tarih: 07.10.2021 Sayı: E.185463 Etik Kurul İzni Alınmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım Eğitimi, Hitit Uygarlığı, Sfenks, Kültür 


Keywords: