BİLDİRİ DETAY

Rahime AYDIN ER
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER
 
Hemşirelikte etik eğitimi, hemşirelerin çalışma alanlarında ne tür sorunların etik açıdan zorlanmalara yol açtığını belirlemelerinin yanı sıra, olası etik sorunların önlenmesi ve ortaya çıkan etik sorunların çözümü için gerekli olan etik yeterliğe sahip olmalarında önemli bir katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte hemşirelikte etik eğitim iyi bakım sunmanın temelini oluşturmakta ve hemşireleri erdemli davranış sergilemeye yönlendirmektedir.1 Hemşirenin etik yeterliğe sahip olması eğitim sürecinde hemşireden beklenen önemli bir yetkinlik olarak kabul edilmektedir.2 Hemşirenin etik yeterliğe sahip olması etik eğitimini zorunlu ve vazgeçilmez kılmaktadır. Hemşirelikte etik eğitimin önemi konusunda görüş birliği olmakla birlikte etik eğitiminin veriliş biçimine ilişkin görüş birliğinin bulunmaması uygulamada da farklılıkları beraberinde getirmektedir. Türkiye’de lisans düzeyinde hemşirelik eğitim programlarında etik eğitimin içerik, süre, veriliş biçimi ve öğretim yöntemleri farklılıklar göstermektedir. Etik eğitimi bu alanda uzman olmayan hemşire öğretim elemanları tarafından, ayrı bir ders veya diğer teorik hemşirelik derslerine entegre edilerek yürütülmektedir.3,4 Hemşirelik lisans programlarında verilen etik eğitimin klinikte karşılaşılan etik sorunların çözümünde etkili ve önemli olduğu bildirilmekle birlikte, genellikle teorik olarak verildiği, çok kalıcı bir eğitim olmadığı ve çalışma yaşamında karşılaşılan etik sorunlara yol gösterici olmada yetersiz kaldığı da bildirilmektedir.1 Bu nedenle teorik eğitimle birlikte alana özgü vaka çalışmalarıyla uygulamalı olarak “etik eğitim programı” gibi stratejiler geliştirilmeli, sürekli olarak güncellenmeli ve hemşirelerin çalışma alanlarında bu eğitim programlarının sürekliliği sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, etik eğitim, etik yeterlik 


Keywords: