BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezhan BAHÇECİOĞLU, Erdal TUĞCULAR
HATAY'DA KURULAN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU
 
Günümüzde şehirlerde kurulan amatör korolar; şehrin kültürünün tanıtılması açılarından büyük önem göstermektedir. Çok eski çağlardan günümüze kadar birçok medeniyetin yaşadığı Antakya, farklı din ve mezheplerden insanların uyum ve hoşgörü içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Hatay’da kurulan, farklı kültürlerden oluşan amatör bireylerin yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosunun kuruluş amacını, repertuvarını, maddi ve fiziki olanaklarını, çalışma işleyişini araştırmaktır. Araştırma, dünyada tanınan amatör bir koronun akademik literatüre kazandırılması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın yöntemi ise betimsel analiz yöntemlerinin kullanıldığı nitel desenli bir durum çalışmasıdır. Veriler toplanırken yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturularak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşme katılımcının rızası ile kayda alınmıştır. Koronun düzenli olarak yaptığı prova ve verdiği konserler gözlemlenerek ve koro ile ilgili tüm kaynaklar taranarak daha fazla veri elde edilmiştir. Veriler 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden önce elde edildiğinden depremden sonra gerekli güncellemeler yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu şekildedir: Koro, insanların birbirlerini ayrıştırmadan hoşgörüyle bir arada yaşama kültürünü göstermek amacıyla 2007 yılında Yılmaz Özfırat tarafından kurulmuş, yurtiçi ve yurtdışında önemli platformlarda 1500’ün üzerinde konserler vermiştir ve hala dayanışma konserlerine devam etmektedir. Koro yöneticisinin ifade ettiği üzere; Hristiyanlığın katolik, ortadoks mezheplerine, Müslümanlığın alevi ve sünni mezheplerine ve Yahudi dinine mensup kişilerden oluşmaktadır. Konserlerinde 14 farklı dilde halk şarkısı ve 3 dinin ilahilerini seslendirmektedir. Depremden önce 200 kişiden oluşan koro, depremde 7 üyesini kaybetmiştir. Düzenli olarak haftada 1 gün 1 saatlik çalışma yapmakta ve her cumartesi konser vermekteydiler.(Bu araştırma yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0008-3103-6002)

Anahtar Kelimeler: Antakya, Koro, Medeniyet, Müzik 


Keywords: