BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine DUMAN, Gonca ÇAKMAK
GÖRME ENGELLİ ORTAOKULLARINDA GÖREV YAPAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR
 
Türkiye’de görme engelli ilkokullarda görev alan öğretmenler özel eğitim öğretmenleridir. Ancak görme engelli ortaokullarında özel eğitim öğretmenlerinin yanında branş öğretmenleri de görev almaktadır. Bu branşlar arasında özel eğitim alanında kapsamlı eğitim almayan ve bu okullarda çalışan fen bilimleri öğretmenleri de bulunmaktadır. Böyle okullarda çalışan fen bilimleri öğretmenlerin yaşadıkları güçlükleri tespit etmek bu çalışmanın amacıdır. Bu araştırmada öğretmenlerin görme engelli okullarında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Türkiye'de bulunan altı farklı görme engelliler ortaokulunda görev yapan fen bilimleri öğretmenlerine, görme engelli okullarında karşılaştıkları güçlükler ile ilgili 10 farklı yarı yapılandırılmış görüşme sorusu yöneltilmiştir. Veriler toplanırken öğretmenlere ulaşılarak randevu oluşturulmuş ve kendilerini hazır hissettiklerini ifade ettiklerinde görüşmelere başlanmıştır. Görüşmenin rahat olması açısından görüntülü arama ile görüşülüp kayıtlar alınmış, alınan kayıtlar izlenip yazıya dökülmesi sağlanmıştır. Araştırma verileri, araştırma sorularına uygun bir şekilde ana tema ve alt temalar olarak gruplanmış, uygun kodlamalar yapılmış, ortak cevaplar belirlenerek, cevaplar tekrarlanma sıklığına göre tablolaştırılmış ve ayrıca öğretmen cevaplarından doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Görüşme soruları betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, görme engelli ortaokullarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin, bu alanda eğitim almamaları sonucunda mesleki yetersizlik hissettiği, görme yetersizliği oranları ve Braille alfabesi kullanımı konusunda sınıfta farklılıkların olmasının öğretmenleri zorladığı, derste laboratuvar kullanımı açısından öğretmenlerin zorluklar yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca mevcut okulların fiziki koşullarının uygun olmadığı konusunda öğretmenlerin çeşitli fikirlerinin olduğu tespit edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-2345-6789

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Fen Bilimleri, Öğretmen, Zorluk 


Keywords: