BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan SÖZEN
GÖÇ GERÇEKLİĞİNE DUYARLI DİN DERSİNİN İMKÂNI VE BUNUN GÖÇMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİNE KATKISI
 
Çoğulcu din dersleri konusunda yarım asrı geçen bir geçmişe sahip olan ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından Almanya’ya yaşanan göçler, Alman okullarına katılımda öğrencilerin kültürel ve dinsel yelpazesini oldukça değiştirmiş, din derslerinde çok dinli ve çok kültürlü gerçekliğin daha fazla dikkate alınmasını sağlamıştır. Bu çalışma, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde verilmekte olan din dersleri ve bunların göçmenlerin entegrasyonuna sağladığı katkılarla ilgilenmektedir. Bu anlamda çalışmanın konusu, çoğulcu din eğitimi anlayışıyla geliştirilen ve birçok eyalette okutulmaya başlanan din dersleri ve bunların farklı niteliklere sahip bireylerin bir arada, barış ve uzlaşı kültürü içerisinde yaşayabilmelerine sağladığı katkılarıdır. Çalışmada; Çoğulcu din derslerinin imkânı ve bunun entegrasyona olan katkısı nedir? sorusuna cevap aranmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çoğulcu din eğitimi anlayışıyla geliştirilen din derslerinin Almanya’daki entegrasyon sürecine olan katkılarını ortaya koymak, buradan hareketle Türkiye için bir uygulama önerisinde bulunmaktır. Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Böylece Hamburg ve Bremen eyaletlerinde uygulanmakta olan din dersi öğretim programları incelenmiş, araştırma sorusuyla ilgili veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Hamburg ve Bremen eyaletlerinde verilen din dersleri, din ve dünya görüşüne bakılmaksızın bütün öğrencilerin birlikte öğrenebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Kendilerine diğer federal eyaletlerden farklı bir yol çizmeyi tercih eden Hamburg ve Bremen eyaletleri, bu anlamda bizlere çoğulcu din eğitiminin en özgün örneklerini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Çoğulculuk, Çoğulcu Din Eğitimi, Göç, Entegrasyon 


Keywords: