BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma GÜÇ, Hanifegül TAŞKIRAN, Ebru KAYA MUTLU
GERİATRİK BİREYLERDE ÜST EKTREMİTE KAS KUVVETİ VE FONKSİYONLARININ YAŞAM KALİTESİ, MOBİLİTE, DENGE VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 
Yaşlanmayla birlikte el fonksiyonlarında bir azalma yaşanmakta, sinir sistemindeki değişiklikler sebebiyle elin çeşitli fonksiyonlarında değişimler meydana gelmekte ve bu sebeple hareketlerin yavaşladığı, yapılan aktiviteye tepki verme ve düzeltme zamanının uzadığı ve nesnenin tutulması ve farklı karmaşıklık seviyelerinde görevlerin tamamlanması ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yaşlanmayla birlikte elde yaşanan değişikliklerden birisi de kas kuvvetindeki azalmalardır. Kas kuvvetindeki azalma ve üst ekstremite fonksiyon etkilenimlerine bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerindeki performans azalmaktadır. Yaşlanmayla birlikte bu bireylerde bağımsızlık kaybolmakta, yürüyüş ve denge bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Dengedeki bozulma ve mobilitedeki azalma fiziksel performansı olumsuz yönde etkileyerek bireyin günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlikler yaşamasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Çalışmamız amacı geriatrik bireylerde üst ekstremite kas kuvveti ve fonksiyonlarının yaşam kalitesi, mobilite, denge ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmamıza 65 yaş üstü gönüllü 42 kişi alındı. Üst ekstremite kas kuvveti Hand Grip El Dinanometresi, üst ekstremite fonksiyonları Jebsen Taylor El Beceri Testi, yaşam kalitesi Kısa Form-36, mobilite Rivermead Mobilite İndeksi, denge Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, günlük yaşam aktiviteleri Barthel İndeksi ile incelendi. Araştırma grubumuzun yaş ortalaması 71,98±6,08 yıldır.Dominant el kas kuvveti (19,95±6,25 kg) nondominant elin kas kuvvetinden (19,21±6,95 kg)daha fazladır. Kas kuvveti ile yaşam kalitesi, mobilite, denge ve günlük yaşam aktiviteleri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0.05).Üst ekstremite fonksiyonları incelendiğinde aktivite için harcanan süre ile yaşam kalitesi, mobilite, denge ve günlük yaşam aktiviteleri arasında istatistiksel olarak negatif yönde ilişki bulundu (p<0.05). Kişilerin yaşam kalitesini artırmak için yapılacak çalışmalarda üst ekstremiteye de yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Kas Kuvveti, El Fonksiyonları, Yaşam Kalitesi, Günlük Yaşam Aktivitesi, Denge 


Keywords: