BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma GÜÇ, Hanifegül TAŞKIRAN, Ebru KAYA MUTLU
GERİATRİK BİREYLERDE KOGNİTİF FONKSİYON İLE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
İnsan yaşamının doğal bir parçası olan yaşlanma aslında her canlı türünde görülen normal bir süreçtir ve kronolojik olarak 65 yaş üstü bireyler geriatrik kabul edilmektedir. Yaşlılık morfolojik, fizyolojik ve patolojik değişiklilerin olumsuz yönde ilerlediği ve bu duruma çeşitli hastalıkların da eşlik ettiği bireyde fiziksel, ruhsal yeteneklerin de gerilediği bir yetmezlik olayıdır. Yaşlanmayla beraber beynin özellikle korteks, hipokampus, substansia nigra, lokus seralus, nukleus kaudatus ve putamen bölgelerinde küçülmelerle birlikte hafıza, öğrenme ve bilişsel becerilerinde bozulmalar yaşanmaktadır. Sinir sisteminde yaşanan değişiklikler sonucu yaşlılık döneminde depresyon gibi hastalıklar daha sık görülmektedir. Kognitif fonksiyonların azalmasıyla birlikte kişinin yaşam kalitesi düşmekte ve buna bağlı depresyon riski artmaktadır. Çalışmamızın amacı geriatrik bireylerde kognitif fonksiyonlar ile depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmamıza 65 yaş üstü gönüllü 54 kişi alındı. Kognitif fonksiyon Mini Mental Test, depresyon durumu Geriatrik Depresyon Ölçeği ile incelendi. Araştırma grubumuzun yaş ortalaması 73,79±7,06 yıldır. Kognitif fonksiyon ile depresyon arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0.05 r= -0.69). Sonuca göre kişilerin kognitif düzeyleri artıkça depresyon skorları azalmaktadır. Bununla beraber artan yaş ile kognitif fonksiyon (p<0.05, r= -0.52) arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki bulundu. Artan yaş ile depresyon arasında ise (p<0.05, r= 0.48) istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. Kişilerin yaşı artıkça kognitif fonksiyonlarında azalma, depresyon skorlarında artma yaşandığı sonucundan yola çıkarak artan yaşam süresinde kişilerin depresyonun azaltılmasında kognitif fonksiyonları iyileştirecek tedavi seçeneklerine yer verilmesi gerekildiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Kognitif Fonksiyon, Depresyon 


Keywords: