BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahira PANAHLI, Şahide Güliz KOLBURAN
GENÇ YETİŞKİNLERDE İLİŞKİ DOYUMU VE FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMU İLE BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada genç yetişkinlerde ilişki doyumu ve flört şiddeti tutumu ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca belirlenen demografik değişkenlere göre genç yetişkinlerin ilişki doyumu, flört şiddeti tutumu ile bağlanma biçimlerinin farklılaşma durumları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda; araştırmanın evreni, evli olmayan ve hayatında en az bir defa flört ilişkisi deneyimi olan 18-30 yaş arası bireyleri kapsamaktadır. Ancak, bireylerle birebir temas kurulması mümkün olmadığından, erişilebilir örneklem metodu kullanılarak gönüllülük esasına dayalı 227 kadın (%56,8) ve 173 erkek (%43,3) olmak üzere toplam 400 kişi katılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçları Kişisel Bilgi Formu, İlişki Ölçekleri Anketi, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri, İlişki Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan Bağımsız Örnek t-Testi sonucunda, kadın ve erkek katılımcıların genel şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet ve Flört Şiddeti Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kullanılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, yaşa göre katılımcıların genel şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, cinsel şiddet ve Flört Şiddeti Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Daha önce herhangi bir şiddet türüne maruz kalan veya herhangi bir şiddet türüne maruz kalmayan katılımcıların duygusal şiddet, güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma toplam puan ortalamaları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Aydın Üniversitesi)

Anahtar Kelimeler: Şiddet, İlişki Doyumu, Bağlanma 


Keywords: