BİLDİRİ DETAY

Gülcan GÜZEL
GELİR İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: FİNLANDİYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
 
İktisadi aktörlerin nihai amacı mutlu olmaktır. Bireylerin söz konusu amaç için birtakım şeyleri elde etmesi gerekmektedir. Elde etmek istediği şeylerin yolu genel olarak bireyin gelirine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Buradan hareket ile gelir ile mutluluk arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna varılabilir. Fakat, birtakım iktisatçılar gelir ile mutluluk arasında kısa dönemde pozitif ilişkinin olduğunu uzun dönemde ise gelirin mutluluğu pek etkilemediğini iddia etmektedir. Dünya Ekonomik Formu tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu 2018 verileri incelediğinde dünyanın en mutlu ülkesinin İskandinav ülkelerinden biri olan Finlandiya olduğu görülmektedir. Söz konusu çalışmada hem gelir düzeyi hem de mutluluk düzeyi yüksek olan Finlandiya ile gelir düzeyi de mutluluk düzeyi de orta düzeyde olan Türkiye’yi inceleyeceğiz. Başka deyişle; çalışmada 2007-2017 yılları arasında Finlandiya ve Türkiye’de gelir ile mutluluk arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yardımıyla analiz edeceğiz.

Anahtar Kelimeler: MUTLULUK, GELİR, TÜRKİYE, FİNLANDİYA, PANEL VERİ ANALİZİ 


Keywords: