BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ALAGÖZ, Betül BAYRAM
GELİR DAĞILIMININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN BİR ARACI OLARAK SOSYAL TRANSFERLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
 
Ülkeler için gelir dağılımı ve yoksulluk çok önemli bir olgudur. Çünkü gelir dağılımında meydana gelen adaletsizlikler ve ülkedeki yoksul sayısının sürekli artması, sermaye birikimini ve dolayısıyla ekonomik kalkınmayı yavaşlatan en önemli unsurlar arasındandır. Bu sebeple siyasi iktidarlar ülkelerinde gelir dağılımı adaletsizliğini ve yoksulluğu ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için çeşitli politikalar uygularlar. Bu tür etkin şekilde uygulanan politikalarının odağında kendi vatandaşlarının refahını artırmak önceliklidir. Ancak pek çok ülke kısmen de olsa kendi vatandaşları dışında ülkesinde bulunan gelir yetersizliği çeken diğer kişilere de düşük düzeyde yardım etmektedir. Örneğin; Türkiye insani görev olarak ülkesindeki geçici olarak korunan Suriyelilere yardım etmektedir. Ancak dünyanın hiçbir ülkesi düzenli veya düzensiz bir şekilde sınırları içerisinde yer alan bu yabancılara, kendi vatandaşlarına ödediği (hane halkı başına) sosyal yardımlardan daha fazla ödeme yapmamaktadır. Çünkü böyle bir durumda sosyal yardımlar, gelir adaletsizliğinin ve yoksulluğun azaltılmasında kullanılan bir araç olmaktan uzaklaşacaktır. Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar ve özellikle geçici korunan Suriyelilere yapılan sosyal yardımlardan dolayı, kendi vatandaşlarına yaptığı yardımların artış hızı önemli ölçüde azalmıştır. Bu durum hem gelir dağılımındaki adaletsizliğin hem de yoksulluğun hızlı artmasına neden olmuştur. Çalışmada; Türkiye’nin gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluğun azaltılmasında sosyal yardımların bir araç olarak etkinliğini belirlemek, sosyal yardımların adaletli dağıtılıp dağıtılmadığını ve nasıl dağıtılmasına gerektiğine yönelik teorik öneriler oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal transferler, Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı 


Keywords: