BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meral HALİSDEMİR, Hanefi PARLAR
GELECEĞİN OKULU; OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ
 
Küreselleşme ve hızla kozmopolitleşen bir dönemde örgütler, değişime yanıt vermek, koşulları en iyi şekilde yönetmek, zayıf ve güçlü yönlerini iyi değerlendirmek ve fırsatlardan yararlanabilmek için doğru zamanlarda doğru kararları vermek durumundadır. Eğitim kurumları da değişimi yöneten örgütler olarak sürekli bir devinim içindedir. Bu bağlamda her kuşak bir sonraki kuşağın eğitimi meselesini tartışmış, kendi yaşam tecrübelerinden ve geçmişteki uygulamalardan yola çıkarak gelecek kuşaklar için uygun okullar tasarlamıştır. Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin görüşlerine göre geleceğin okullarının nasıl olması ve tasarlanması gerektiğini, okulların gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için nasıl bir yapılandırmaya ihtiyaçları olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın belirtilen amacı doğrultusunda uzman görüşleri de alınarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışmanın evreni, İstanbul’da görev yapmakta olan 15 okul müdüründen oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırma kapsamında geliştirilen tematik yapı belirleme formu kullanılmış, veriler ise MAXQDA programında çözümlenmiş, içerik analizi türlerinden frekans analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgularının incelenmesi sonucunda çalışmaya katılan eğitim yöneticilerinin görüşleri; gelecek neslin değişimi yönetebilen, analiz yeteneği yüksek, bilgiyi hayatın içine entegre eden değerlerine sahip çıkabilen bireyler olabilmesi için okulların her yönden donanımlı bir şekilde tasarlanması gerektiğini, “iyi insan” yetiştirmeyi hedefleyen müfredat ve programların, kişisel gelişimine önem veren okul liderleri ve öğretmenlerin varlığının gelişmiş bir okul kültürü yaratmadaki rolünü vurgulamışlardır. Ve tüm bunlara olanak sağlayacak iyi tasarlanmış okul kampüslerine ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikirdirler.

Anahtar Kelimeler: Geleceğin okulu, Okul müdürü, Fenomenoloji 


Keywords: