BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine DUMAN, Gonca ÇAKMAK
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ GERLACH VE SULLIVAN TAKSONOMİSİ BASAMAKLARINA GÖRE İNCELENMESİ
 
Bloom taksonomisi ülkemizde ve dünyada eğitimciler tarafından oldukça kabul gören bir sınıflamadır. Birtakım araştırmacılar bu sınıflamayı eksik bulmuşlar ve bu alanda çalışarak alternatif yeni sınıflamalar ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada Bloom taksonomisinin bilişsel alan sınıflamasına alternatif olarak ileri sürülen sınıflamalardan biri olan Gerlach ve Sullivan taksonomisi incelenmiştir. Bu sınıflamada bilişsel alan altı basamağa ayrılmıştır. Bunlar; Adlandırma, Düzenleme, Kimlik verme, Tanımlama, Gösterme ve oluşturma basamaklarıdır. Gerlach ve Sullivan (1967) Bloom’un sınıflamasında bazı değişiklikler yapmışlar, Bloom’un sınıflamasındaki bilgi basamağını adlandırma ve düzenleme; kavrama basamağını ise kimlik verme ve tanımlama olmak üzere iki basamağa ayırmışlardır. Gösterme basamağı kısmen kavramaya girmekle birlikte büyük ölçüde uygulama basamağına, oluşturma basamağı ise sentez basamağına karşılık gelmektedir. Bloom`da yer alan analiz ve değerlendirme basamaklarına ilişkin bir öneri sunmamışlardır. Bu sınıflamanın bilgi ve kavrama düzeyinde daha ayrıntılı durduğu, ancak üst basamaklara sentez hariç yer vermediği görülmüştür. Bu sınıflamanın daha iyi anlaşılabilmesi açısından bu çalışmada Gerlach ve Sullivan taksonomisi basamakları Milli Eğitim Bakanlığı 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kazanımlarına uygunluğu incelenmiştir. Bu uygulama sonucunda 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kazanımlarından 36`sının 7 tanesi “Kimlik verme”, 10 tanesi “Tanımlama”, 7 tanesi “Gösterme”, 2 tanesinin “Oluşturma” basamağına uygunluğu bulunmuştur. Düzenleme ve Adlandırma basamaklarına uygun kazanımlar bulunamamıştır. Ayrıca 36 kazanımdan 10 tanesi Gerlach ve Sullivan taksonomisinde yer alan herhangi bir basamakta yer almamıştır. ORCID NO: 0000-0001-2345-6789

Anahtar Kelimeler: Gerlach ve Sullivan, Taksonomi, Fen Bilimleri Öğretim Programı, Kazanım 


Keywords: