BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda YILMAZ, Evrim URAL
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Yirmi birinci yüzyılda girişimcilik pek çok alana yayılmakta olup, gelişimini sürdüren bir kavramdır. Girişimcilik birçok alt dala ayrılabilir, bunlardan birisi de sosyal girişimciliktir. Sosyal girişimcilik ilerlemenin ve inovasyonun esası olarak da görülmektedir. Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik yeterliliklerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 1. 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 115 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar basit seçkisiz yöntemle ve gönüllülük esasına bağlı olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Soba ve Yıldız (2020) tarafından Türkçeye uyarlanan toplam 30 maddeden oluşan “Yükseköğretimde Sosyal Girişimcilik Yeterliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 25 paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada veriler normal dağılım gösterdiği için analize t-testi ve ANOVA ile devam edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik yeterlilikleri düşük düzeyde bulunmuştur. Katılımcıların ilgili ölçek ile cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş ve akademik başarı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda alanyazındaki çalışmaların sayısının artırılması, sosyal girişimcilik konusu üzerinde farklı örneklemlerle çalışılması, paralel çalışmaların öğretmenler ile de yapılarak karşılaştırmaların yapılması ve elde edilen bulgular ışığında sosyal girişimcilik konusu altında yatan sebepler nitel araştırmalar ile de ortaya çıkarılabileceği gibi ileriye yönelik önerilerde bulunulmuştur. ORCID NO: 0000-0001-7542-3743

Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Eğitim Programı, Fen Bilimleri Eğitimi 


Keywords: