BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet AKIN, Rukiye YAVUZTÜRK, Ayşegül AFŞAR, Betül SOYSAL BOZDOĞAN
EVLİLİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI TUTUMU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Teknolojinin gelişimi insanlara birçok alanda fayda sağlarken sosyal anlamda toplumda ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Bu durum toplumun yapı taşı olan ailedeki değişimden yola çıkarak rahatlıkla gözlemlenebilir. Günümüzde evlilikte eşler arasında yaşanan sorunların azımsanamayacak bir kısmı hiç şüphesiz teknoloji kullanımından kaynaklanmaktadır. Çünkü kontrolsüz teknoloji kullanımı, eşler arasında olası sorunların en önemli çözüm yolu olan sağlıklı iletişimin kurulmasının ve sürdürülmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Gerek eşlerin zihninde sosyal medya yoluyla oluşturulan ideal birey ve aile algıları gerekse eşlerin birbirine karşı güven duygularını etkilemesi bakımından günümüz evliliklerinde teknoloji kullanımına yönelik takınılan tutumun ölçülmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 122’si kadın, 80’i erkek olan 202 kişi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle evlilikte teknoloji kullanımı tutumu ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 20 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve evlilikte teknoloji kullanımı tutumunu ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek, sonuçta 18 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %40,90’ını açıklayan, öz-değeri 7,36 olan tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .51 ile .74 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .47 ile .69 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Evlilikte Teknoloji Kullanımı Tutumu, Geçerlik, Güvenirlik 


Keywords: