BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra EMİNOĞLU, Osman SEZGİN
EVLİLERDE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Ailedeki istikrarı bozan durumlar strese neden olur. Stresli durumlar karşısında aile içinde bazı başa çıkma tarzları kullanılır. Aile içindeki stres faktörünü yönetebilmek için harcanan bütün çabalar başa çıkma olarak değerlendirilir. Evlilerin kullanmış olduğu başa çıkma tarzları kişiden kişiye, aileden aileye değişmekle birlikte bazı demografik değişkenlere göre de farklılaşabilmektedir. Bu araştırmada doktora tezi kapsamında geliştirilmiş olan evlilerde başa çıkma tarzları ölçeğinin puanlarının sosyo demografik değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada başa çıkma tarzlarının alt boyutları demografik değişkenlerden cinsiyet ve evlilik süresine göre incelenmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmada, karma araştırma modeli olan keşfedici sıralı desen ile yapılan tez çalışmasının ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen bölümünden bir kesit yer almaktadır. Bu çalışmaya 516 evli kişi katılmıştır. Araştırma Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 26.08.2021/7-11 tarih ve sayılı etik kurul onayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Evlilerde Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. İki kategorili değişkenlerde ilişkisiz gruplar t testi, üç ve daha fazla kategorili değişkenlerde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, başa çıkma tarzlarından görmezden gelme ve destek kanalları alt boyutlarında erkeklerin puanlarının kadınların puanından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Başa çıkma tarzlarının görmezden gelme, işlevsel olmayan çabalar ve destek kanalları alt boyutlarının puanlarında evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmalara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evlilerde başa çıkma, Aile, İşlevsel çabalar, Görmezden gelme, Olumsuz duygular, İşlevsel olmayan çabalar, Destek kanalları 


Keywords: