BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem DURGUN, Hakan AKÇAY
EVLİ BİREYLERDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, KAYGI DÜZEYLERİ VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada evli bireylerin problem çözme becerileri, kaygı düzeyleri ve evlilik doyumları ve bunlar arasında ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada hedef evli bireylerde problem çözme becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek, belirlenen sosyodemografik özelliklere göre anlamlı fark olup olmadığını belirlemek ve evli bireylerin evlilik doyumu ile ilişkisini inceleyip literatüre katkıda bulunmaktır. Yöntem olarak ilişkisel ve betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Başakşehir ilçesinde yaşamını sürdürmekte olan 218 evli birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik bilgi formu, BeckAnksiyete Ölçeği (BAÖ), Evlilik Yaşamı Ölçeği (EYÖ), Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuca göre, problem çözme envanteri ile beckanksiyete ölçeği arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, beckanksiyete ile evlilik yaşamı arasında negatif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Evlilik yaşamı ile subjektif kaygı ve somatik semptom arasında ise negatif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Problem çözme becerileri zayıfladıkça ve kaygı düzeyi yükseldikçe evlilik doyumunun azaldığı araştırmamızın bir başka sonucudur. Üçlü ilişkiyi incelediğimizde öne sürdüğümüz fikrin doğrulandığı görülmektedir. Problem çözme envanteri ve beck anksiyete (sübjektif kaygı ve somatik semptom) düzeyi arttıkça evlilik yaşamı düzeyi azalmaktadır. Bu da demek oluyor ki evli bireylerde problem çözme becerileri zayıfladıkça ve kaygı düzeyi arttıkça evlilik doyumu azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Problem, Problem Çözme Becerileri, Kaygı, Evlilik Doyumu 


Keywords: