BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül KAHRAMAN, Tuğba KARAN, Aslı ÇAYAN, Perihan SARI, İlhami AKSU
EVDE HASTA BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA
 
Araştırmanın amacı, evde hasta bakımı öğrencilerinin evde bakım hizmetlerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Tanımlayıcı tipte gerçekleştirilen bu araştırma, Aydın ilinde bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Evde Hasta Bakımı Programı öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 234 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği” ile Google Form aracılıyla 13 Şubat-14 Nisan 2023 tarihi aralığında çevrimiçi toplanmıştır. Çalışmamıza katılan öğrencilerin çoğunluğu kadın, 1. sınıf, sağlık meslek lisesi mezunu, Ege bölgesinde, ilçede yaşamakta, çekirdek aile tipine sahip ve gelir durumu giderlerine denktir. Öğrencilerin %92,7’si daha önceden herhangi bir evde bakım hizmeti almamıştır. Öğrencilerin okuduğu programın kendilerine uygun, evde bakım programı hakkındaki görüşlerinin olumlu ve meslek seçiminde de sağlık bakımına duydukları ilginin etkili olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleki görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi oldukları, %84,5’inin de iş bulma kaygısı yaşadıkları saptanmıştır. Çalışmamızda evde hasta bakımı programı öğrencilerinin Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği’nden aldıkları toplam puan 124,77±13,38’dir. İkinci sınıf öğrencileri ile ölçeğin tüm alt boyutları ve toplam puan arasında anlamlılık saptanmıştır. Aile tipi parçalanmış olan öğrenciler ile ölçeğin ‘Evde bakım ekibi ile hasta arasındaki kişilerarası ilişkilere yönelik tutumları’ alt boyutu arasında; daha önce evde hasta bakımı hizmeti alan, evde bakım hizmetlerine yönelik stajını devlet hastanesi servisinde yapan ve mesleğin görev, yetki, sorumlukları hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler ile de ölçeğin ‘Evde bakımda yaşanan desteğe yönelik tutumları’alt boyutu arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Evde bakım hizmetleri tutum ölçeği toplam puanı ve ‘Evde bakımda yaşanan desteğe yönelik tutumlar’ alt boyutu ile yaş arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-5452-9837

Anahtar Kelimeler: Evde Bakım, Evde Bakım Hizmetleri, Tutum, Öğrenci, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 


Keywords: