BİLDİRİ DETAY

Kardelen ÖN, Hanife Gülhan ORHAN KARSAK
ERKEN MATEMATİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE MONTESSORİ MATERYALLERİ DESTEKLİ BİREYSEL VE İŞBİRLİKLİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ
 
Akıl yürütme süreci çocuğun var olan soruna ilişkin düşündüğü ve seçtiği farklı çözüm yollarıyla ilgili kendini ifade ettiği kapsamlı bir süreçtir. Alanyazın incelendiğinde okul öncesi dönemin bahsedilen becerilerin gelişiminde önem taşıdığı, sürecin doğru yönetilmesi için sınıflarda farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan biri de Montessori Metodu olmuştur. Montessori materyalleri bireysel olarak beceri gelişimini destekler ve problem çözmeye teşvik eder. (Poyraz ve Dere, 2003: 28-31). Bu becerilere ek olarak sosyal becerilerin gelişimi de akıl yürütme sürecinde önemli bir rol oynar. Alanyazın incelendiğinde sosyal becerilerin geliştirilmesinde başvurulan yöntemlerden birinin işbirlikli öğrenme olduğu görülmüştür. Bu bağlamda erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin gelişiminde Montessori materyalleri destekli bireysel ve işbirlikli öğrenmenin etkilerinin incelenmesi yerinde olacaktır. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmaya okul öncesindeki 15 deney grubu, 15 kontrol grubu toplam 30 çocuk katılmıştır. Altı hafta süren uygulama sürecinde kontrol grubundaki çocuklar Montessori Metodu ile Matematik öğretimi görürken, deney grubundaki çocuklar Montessori Metodu uygulamalarının yanında düşün-eşleş-paylaş tekniği ile hazırlanmış işbirlikli Matematik etkinlikleri ile desteklenmişlerdir. Veriler ‘ Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı’ yla toplanmış ve Mann Whitney U testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, Montessori materyalleri destekli bireysel Matematik etkinliklerinin, işbirlikli Matematik etkinliklerine kıyasla erken Matematiksel akıl yürütme becerileri performansında anlamlı gelişme gösterdiği görülmüştür. • Bu çalışma, birinci yazarın yüksek lisans tezinin bir parçasıdır.

Anahtar Kelimeler: Montessori Metodu, akıl yürütme becerileri, okul öncesi dönem, bireysel ve işbirlikli öğrenme yöntemi, Matematik 


Keywords: