BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap DİNÇER, Polat ERDOĞAN
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARININ EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE YAŞANAN GÜÇLÜKLERİN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Psikososyal ve davranışsal birtakım sorunlar ebeveyn ve çocuk ilişkisi sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu doğrultuda ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan güçlükler ile baş etmede atılabilecek ilk adımlardan biri ise ilişkide yaşanan sorunların tespit edilmesidir. Sorunların doğru tespiti diğer bir aşama olan etkili çözüm önerilerinin geliştirilmesini mümkün kılabilir. Erken çocukluk eğitimi sürecinde ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan güçlüklere yönelik eğitim programlarının sağladığı çözüm olanakları da oldukça etkili olabilmektedir. Özellikle ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan güçlüklere yönelik ebeveyn farkındalık düzeyi, erken çocukluk eğitim süreci, erken çocukluk programlarının etkili yanları gibi konular önemli görülmekte ve pek çok araştırmanın konusu olmaktadır. Bu bilgilerin ışığında bu araştırmanın amacı erken çocukluk eğitim programlarının ebeveyn- çocuk ilişkisinde yaşanan güçlüklerin çözümüne etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmacının amacına ve doğasına uygun düşen fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi İstanbul sınırları içerisinde yer alan erken çocukluk programlarının uygulandığı bir okul öncesi eğitim kurumunun paydaşları olan yöneticiler, öğretmenler ve velilerden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak “Demografik Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veri toplama süreci 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde 10 haftayı kapsamıştır. Veri analizi boyutunda ise betimsel analiz tekniği kullanılarak katılımcıların görüşleri birebir alıntılama yolu ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda erken çocukluk eğitim programlarında ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan güçlükler belirlenmiş ve ilgili güçlükler ile baş etmede erken çocukluk eğitim programının etkileri ortaya konmuştur. Son olarak araştırmacılara, uygulayıcılara ve velilere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Çocuk, Programlar 


Keywords: