BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayhan ASLANOĞLU
ENOK'UN KİTABINDAKİ BAZI OKÜLTİZM UNSURLARI
 
Okültizm; fal, kehanet, büyü, mistik unsurlar, astroloji, tabiat ve tabiatüstü gibi konuların ezoterik bilgisinin içerisinde yer aldığı genel bir sözcük olarak tarif edilebilir. Bu kavramın tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığı ile ilgili farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bilindiği üzere "Enok'un Kitabı" olarak bilinen yazmalar, James Bruce tarafından 1773'te Habeşistan'daki bir manastırda bulunmuştur. Daha sonra bu belgeler, Richard Laurance tarafından (1821'de) İngilizceye çevrilmiştir. Bu çalışmada kullandığımız versiyonunu 2011'de Günyüz Keskin, İngilizceden Türkçeye tercüme etmiştir. Hz. İdris olduğu öne sürülen Enok'un, İslam dini kaynaklarında; "Hanuh, Ahnuh" ismine karşılık geldiği, Kitab-ı Mukaddes'te ise Hanok olarak ifade edildiği genel olarak kabul edilmektedir. Özellikle Kitab-ı Mukaddes'in Yaratılış bölümünde "Hanok" ismi ile kendisinden sıkça söz edilmektedir. Enok kitabının yedinci bölümünde yeryüzüne inmiş meleklerden (göklerin çocukları) ve bu meleklerin liderlerinde bahsedilmektedir. Devamındaki bölümlerde bu meleklerin yeryüzüne indikten sonra insanlar arasına karıştığı ve insanlara okültizm çerçevesinde ele aldığımız ögelerden bazılarını öğrettiğini söyleyebiliriz. Bu unsurlardan bazılarını Enok kitabından örnekler vererek şu şekilde sıralayabiliriz: "onlarla birlikte olan diğer tüm meleklerle birlikte kendilerine eşler aldılar. Her biri kendine bir eş seçti ve onlarla birleşmeye, kendilerini onlarla kirletmeye başladılar. Onlara büyüler öğrettiler. Onları bitkiler konusunda ustalaştırmak için kök kesmeyi de öğrettiler."(Enok'un Kitabı; 7: 10) Başka bir yer de "Armaros büyü çözülmesini, Baraqiyael astrolojiyi, Kokabel takımyıldızları, Ezeqeel bulut bilgilerini, Araqiel toprak bilgilerini, Shamsiel güneş bilgilerini ve Sariel de Ay'ın hareketlerini öğretti." (Enok'un Kitabı; 8: 4-10) Yine başka bir bölümde "...dördüncüsünün adı Penemuel'di. O insanoğullarına acıyı, tatlıyı ve meleklerin bilgeliklerinin tüm sırlarını öğretti." (Enok'un Kitabı; 68: 4-10) Bu tebliğimizde Enok'un kitabındaki bölümlerden hareketle okültizm çatısı altında yer alan bazı unsurları ve bu unsurların süreç içerisindeki durumunu ve günümüze kadar farklı şekillerde yansımasını ele almayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Enok (Hanok), Enok'un Kitabı, Okültizm, Düşmüş Melekler. 


Keywords: