BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep SOYLU
EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME ARAÇLARI
 
Eğitim, insanların varoluşuyla başlayan bir olgudur. İnsan, var olmasıyla birlikte her dönemde eğitime gereksinim duymuştur. Toplumsal hayatın ve bilinçli bir birey oluşun ahlaklı olmaktan sonraki önemli gereklerinden biridir. İlk olarak ailede başlayan ve sosyal hayatın birçok aşamasında yer alan eğitim günümüzde resmi olarak kademelendirilmiş şekilde kamu ve özel eğitim kurumlarında sunulan bir hizmet olarak ifade edilebilir. Günümüzde eğitimin gelişimiyle paralel olarak gelişim gösteren teknolojik çalışmalarda eğitim faaliyetlerinin yöntemlerinde gözle görülür farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Geçmişte tepegöz ile başlatan teknoloji destekli eğitim faaliyetleri günümüze doğru yaklaşırken bilgisayarların ortaya çıkışı, bilgi depolama araçlarının çeşitliliği, eğitim verme yöntemlerinin yüz yüze olmaktan çıkıp teknolojik ve dijital imkânlara beraber alternatif olarak uzaktan eğitim formatında da gerçekleştirilebiliyor olması eğitici ve öğrenci açısından imkân çeşitliliği ve kolaylıkları beraberinde getirmiştir. Günümüzde kullanılan yalnızca bilgisayarlar değil ayrıca projeksiyon gibi görsel eğitimi sınıf ortamında dahi destekleyen dijital imkanlar eğitim faaliyetlerinin desteklenmesinde kayda değer gelişmelerdir. Gerek eğitim gerek ise eğitim sonu sınav faaliyetlerinde sağladığı kolaylıklar eğitici için önemli avantajlar ortaya çıkarmaktadır Ayrıca yalnızca teknolojik araç-gereçlerin dışında dijitalleşmenin getirileri olan sanal gerçeklik ve simülatörler gibi diğer destekleyici uygulamaları da belirtmek gerekmektedir. Farklı birçok eğitim branşlarında da yine değişen dijital araçlarla eğitim faaliyetleri desteklenmektedir. Bu çalışma literatür araştırması şeklinde gerçekleştirilecek olup; geçmişten günümüze dijital hayatın eğitimi hangi teknolojik araçlarla desteklediği tarihsel gelişimiyle birlikte incelenecek olup dijitalleşmenin getirileri bu araçlar ve olanaklarla beraber ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Eğitim, Dijitalleşme, Teknoloji, Araç. 


Keywords: