BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PAYLAŞILAN LİDERLİĞİN BİR ÇIKTISI OLARAK MESLEKİ BAĞLILIK
 
Okul yöneticisinden okulda, yasal mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamasının yanı sıra liderlik rolünü de yerine getirmesi beklenmektedir. Bu görevlerini yerine getirirken okul yöneticisinin, her durumda en doğru kararları alması ve bunların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlaması için karar alırken okulun diğer üyelerinin katılımlarını sağlaması önemlidir. Çünkü alınan kararlardan birçok okul üyesinin etkileneceği de düşünüldüğünde, diğerlerini de ilgilendiren konularda okul yöneticisinin tek başına her zaman en doğru kararı alması mümkün olmayabilir. Bu kapsamda geliştirilen güncel liderlik yaklaşımlarından biri de paylaşılan liderliktir. Bu araştırmada paylaşılan liderlik anlayışı ile birlikte incelenen değişken ise mesleki bağlılıktır. Mesleki bağlılık, örgütlerde birçok olumlu tutumun oluşmasına katkı sunan kilit rolünde bir tutumdur. Bu araştırmada; okul yöneticilerinin paylaşılan liderlik davranışları sergilemelerinin, öğretmenlerin mesleki bağlılık tutumları üzerindeki rolünün ve öneminin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evreni, Şırnak ilinde ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden meydana gelmektedir. Araştırmanın örneklemi, basit seçkisiz örnekleme yöntemine başvurularak ulaşılan 137 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada, okul yöneticisinin paylaşılan liderlik davranışları “Paylaşılan Liderlik Ölçeği” ile öğretmenlerin mesleki bağlılık tutumları ise “Öğretmenlerin Mesleki Bağlılık Ölçeği” ile ölçülmüştür. Verilerin analizi, SPSS paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Pearson korelasyon katsayısı, paylaşılan liderlik ile mesleki bağlılık değişkenlerinin; orta düzeyde, pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı ilişkili olduğunu göstermektedir. Verilere; betimleyici analizler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin; okuldaki paylaşılan liderlik anlayışına yönelik algısı, mesleki bağlılık tutumlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Paylaşılan Liderlik, Mesleki Bağlılık, Okul Yöneticisi, Öğretmen. 


Keywords: