BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma ALIMLI AKSOY, Seyithan DEMİRDAĞ
EĞİTİM LİDERLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
 
Bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, örgütte var olan madde ve insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanması yönetim olarak ifade edilmektedir. Bu tanım doğrultusunda yönetimle ilgili farklı birçok tanım yapılabilir. Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi, eğitim çalışanları için kolaylıklar sağlaması yönetim için asıl amaçtır. İyi bir yönetim faaliyeti için detaylı bir yönetim bilgisine, liderlik özelliklerine ve mutlaka güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olunması gereklidir. Bu özelliklere sahip kişilerin yönetici olarak eğitilmesi ve görevlendirilmesi son derece önemlidir. Bir okulda lider konumundaki kişiler okul müdürleridir. Okulda çalışanları koordine edip yönlendiren okulun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışanları örgütleyen ve tüm denetimleri gerçekleştiren kişi okul müdürüdür. Okullarda lider konumundaki okul müdürlerinin nasıl bir liderlik eğitimi aldıkları ve görevlerini yerine getirirken liderlik vasıflarına uygun davranışlar sergilemeleri okullarda başarının arttırılmasında önemli rol oynayacaktır. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri eğitim ortamını ve öğretmenlerin verimli çalışmalarını oldukça etkilemektedir. Yöneticinin liderlik tutumu olumlu yöndeyse yönetici ve öğretmen arasındaki iletişim de olumlu olacak ve okulun hedeflerine ulaşması kolaylaşacaktır. Aynı zamanda öğretmen üzerine düşen sorumlulukların yanı sıra okulu başarıya götürecek ek görevlerde de istekli ve özverili olacaktır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin öğretmene karşı tutumları son derece önemlidir. Bir okul yöneticisi/lideri ne yapmalıdır ve nasıl yapmalıdır gibi sorular okul yöneticileri ve okul yöneticisi yetiştirmede görevli kişiler tarafından mutlaka cevap bulması gereken sorulardır. Bu soruların cevaplanmasında alana hâkim olan mantıksal pozitivizm kaynaklı bilgiler genelde esas alınır. Sosyal teorideki tartışmalar ve meydana gelen gelişmeler son zamanlarda eğitim yönetimini etkilemeye başlamış ve yönetici yetiştirmede kullanılan yöntemlerin tekrar ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Literatür taraması niteliğindeki bu çalışmada, Türkiye’de eğitim liderlerini yetiştirme konusu incelenmiş, eğitim sistemimizin bir sorunsalı haline gelen eğitim lideri yetiştirme sürecine tarihsel gelişimi içerisinde bakılarak bu günkü eğitim lideri yetiştirme uygulamalarımızın sorunları ortaya konmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2204-1834)

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Eğitim Lideri, Okul Müdürü 


Keywords: