BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rumeysa ENSAR İMİR, Kamil Arif KIRKIÇ
EĞİTİM KURUMLARI İLE İLGİLİ YAPILAN AKREDİTASYON TEZLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı 2011-2021 yılları arasında eğitim kurumlarında akreditasyon ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma olup, araştırmanın modeli ise doküman incelemesi şeklindedir. Doküman incelemesi araştırılacak olan çalışma ile ilgili var olan belgelerin ve kayıtların toplanarak belirli kural ya da sisteme göre işlenmesidir. Hazırlanan bu çalışmanın amaç ve yöntemine uygun olan doküman incelemesi bu nedenle araştırmanın yapısına uygun olduğu tercih edilmiştir. Türkiye’de 2011 yılı itibari ile eğitim kurumlarında akreditasyon çalışmalarının hız kazandığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmanın ama çerçevesini araştırmanın amacı ve konusu oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarında akreditasyon süreçleri ile ilgili genel eğilimlerin, ortak noktaların ve farklılıkların ortaya çıkarılması ise çalışmanın hedefleri arasındadır. Araştırmanın kapsamı ise lisansüstü tezlerin; yayımlanma yılı, danışman unvanı, enstitüsü, üniversitesi, araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları, yayın dili ve düzeyine göre incelenmiştir. Sonuç olarak; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nde bulunan 'akreditasyon' anahtar kelimesiyle arama yapılmıştır. 2011-2021 yılları arasında eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalarda yüksek lisans tezlerinin sayısı doktora tezlerine göre daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. Araştırmaya konu çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2019 yılı itibariyle artış sağladığı görülmektedir. Akreditasyon sürecine ilişkin yapılan çalışmaların, üniversitelerde diğer eğitim kurumlarındaki akreditasyon çalışmalarından daha yoğun olduğu saptanmıştır. Ayrıca nitel yöntemlerin, nicel ve karma yöntemlere göre daha fazla çalışıldığı görülmüştür. Tezlerin yayım dilinin Türkçe ağırlıkta olduğu tespit edilen bulgular arasında yer almaktadır. Tez danışman unvanlarına göre Doç. Dr. Unvanına sahip danışmanların diğer unvanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Eğitim Kurumlarında Akreditasyon, Doküman İncelemesi, Lisansüstü Tezler. 


Keywords: