BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamil Arif KIRKIÇ
EĞİTİCİLERİN BAŞARI VE ÖĞRENME İNANÇLARI ÖLÇEĞİ
 
Okullarda öğretimin sorumluluğunu öğretmenler öncelikli olarak taşırken, iş hayatında kurumlarda verilen çeşitli öğretimleri de “Eğiticiler” yürütmektedir. Eğiticilerin istenen amaçları gerçekleştirebilecek şekilde eğitim vermeleri, okullarda öğretimi yürüten öğretmenlerde olduğu gibi, öğrenme ve başarı hakkındaki inançlarıyla ilişkilidir. Eğiticilerin, başarı ve öğrenme hakkındaki inançlarının belirlenmesi için bir ölçek geliştirilmesi yararlı olarak değerlendirilmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı, eğiticilerin “başarı ve öğrenme” ile inançlarını belirleyebilen, geçerlilik ve güvenirlik düzeyi yüksek olan bir ölçme aracı geliştirmektir. Yöntem: Çalışmaya bir hizmet firmasının farklı birimlerinde görev yapan 130 profesyonel katılmıştır. Araştırmanın yöntemi, mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için tarama modelidir. Araştırmada beşli Likert tipi 18 maddeden oluşan bir oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Bulgular: Temel bileşenler analizi, bir değerinin üzerinde öz değere sahip on üç tane bileşenin varlığı ortaya çıkmıştır. Catell yamaç testi kullanılarak, daha ileri analizlerde üç bileşenin tutulmasına karar verilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi bulgularına göre Cronbach Alfa (α) katsayısı 0,730 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde birinci-sıra doğrulayıcı faktör analizinde ki-kare uyum testi, RMSEA ve CFI uyum indeksleri incelenmiştir. Tüm faktörler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve uyum indeksleri sonucunda elde edilen modelin iyi bir uyuma sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Sonuç: Açımlayıcı faktör analizi ile üç faktörlü 10 maddeden oluşan Eğiticilerin Başarı ve Öğrenme İnançları Ölçeği için tasarlanan modelin doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarına göre iyi bir uyum gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Başarı ve Öğrenme İnançları, Eğiticilerin Öğrenme İnançları, Başarı ve Öğrenme İnançları Ölçeği, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi 


Keywords: