BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet AKIN, Günay KESLER
EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM DİN EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Ebeveynlerin okul öncesi dönemde bulunan çocuklarının din eğitimi almasına yönelik algıları oldukça değişken bir biçimde açığa çıkabilmektedir. Bazı aileler bu dönemde çocuklarının din eğitimi almasını yanlış bulurken bazıları bunu doğru bir yaklaşım olarak görebilmektedir. Günümüzde birçok okul öncesi dönemde eğitim veren kurumlar öğrencilerine bazı temel dini bilgileri de kazandırmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu noktada farklı sorunlar yaşanabilmektedir. Ebeveynlerin okul öncesi dönem din eğitimine yönelik algılarını belirlemek oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı Ölçeği ’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 167’si kadın, 32’si erkek olan 199 ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle ebeveynlerin okul öncesi dönem din eğitimine yönelik algısı ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 23 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve aile içi kurallarda tutarsızlığı ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek, sonuçta 16 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %61,09’unu açıklayan, öz-değeri 8,55 olan tek boyutlu ve 14 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .60 ile .88 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .55 ile .85 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Din Eğitimine Yönelik Algısı, Geçerlik, Güvenirlik 


Keywords: