BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeşim AVUNDUK
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ
 
Bu araştırmanın temel amacı, özel sektörde çalışan bireylerin dönüşümcü liderlik stili özellikleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca özel sektörde çalışan bireylerin bazı değişkenlerine göre dönüşümcü liderlik özellikleri ve algıladıkları örgütsel sinizm arasındaki farklılıkları belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup, ilişkisel tarama desenine uygun şekilde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu; kolay örneklem yöntemi ile seçilmiş 132’si Kadın (%53,4) 115’i Erkek (%46,6) olmak üzere toplam 247 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen ve Kalağan’ın (2009) çalışmasında kullandığı Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Çetiner (2008) tarafından geliştirilen Dönüşümcü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri çarpıklık ve basıklık değerlerine göre normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermesinin ardından analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra bağımsız örneklem t-testi, One-way ANOVA ve korelasyon testleri uygulanmıştır. Analiz bulgularında incelendiğinde; katılımcıların dönüşümcü liderlik özelliklerinin cinsiyet ve mesleki deneyim değişkenlerinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında Örgütsel sinizm alt boyutunun cinsiyet, Duyuşsal sinizm alt boyutunun ise mesleki deneyim alt boyutunda farklılık tespit edilmiştir. Dönüşümcü liderlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiye bakıldığında negatif yönde orta düzeyde ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların dönüşümcü liderlik stili ile algılanan örgütsel sinizm çeşitli değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşırken, dönüşümcü liderlik özelliklerinin örgütsel sinizmi azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Sinizm, Özel Sektör 


Keywords: