BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semra KILIÇ, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN, Zeynep DEMİRCAN
DONUK OMUZ TEDAVİSİNDE ENSTRUMAN DESTEKLİ YUMUŞAK DOKU MOBİLİZASYONUNUN ETKİNLİĞİ
 
Çalışmamızın amacı; donuk omuz tedavisinde Enstruman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonunun etkinliğini belirlemektir. Araştırmamız, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Laboratuvarına yönlendirilen “Donuk Omuz” tanısı almış, çalışmaya katılmaya gönüllü, 30-65 yaş aralığında 35 hasta dahil edilerek yapıldı. Hastalar 2 gruba ayrıldı ve birinci gruba klasik fizyoterapi, ikinci gruba ise klasik fizyoterapiye ek olarak Enstrüman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonu 6 hafta (12 seans) uygulandı. Ağrı şiddeti Görsel Analog Skalası ile, Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi (NEH) gonyometre ile, fonksiyon Kol-Omuz-El Sorunları Anketi (DASH) ve Modifiye Constant Omuz Skoru ile, yaşam kalitesi SF-36 Sağlık Denetimi ile değerlendirildi. Değerlendirme tedavi programı öncesinde, 3. haftanın sonunda ve 6. haftanın sonunda yapıldı. Grup içi değerlendirmede, her iki grubumuzda ağrı, omuz NEH, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine istatistiksel olarak anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Gruplar arası değerlendirmede ise klasik fizyoterapiye ek olarak Enstrüman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonun klasik fizyoterapiye göre ağrı (istirahat, aktivite, gece), NEH (fleksiyon, abduksiyon), DASH ve Constant skoru üzerine hem 3. haftada hemde 6. haftada (Tedavi sonrası) istatistiksel olarak üstünlüğü saptandı (p<0,05). Çalışmamızda, donuk omuz tedavisinde klasik fizyoterapiye ek olarak uygulanan Enstrüman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonun ağrıyı azaltmada NEH artırmada ve fonksiyonelliği geliştirmede, anlamlı bir iyileşme sağladığı görüldü. Bu nedenle kliniklerde tedavi seçeneği olarak egzersizlere ek olarak Enstrüman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonun tercih edilebileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Adeziv Kapsülit, Omuz Ağrısı, CONSTANT, DASH 


Keywords: