BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet Ali SEYHAN, Sevim Nilay IŞIKSALAN
DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMINI POSTMODERN ANLATILARA UYGULAYARAK EĞİTİM MATERYALİ TASARLANMASI
 
Hikâye anlatımı tarih boyunca değişimlere ulaşmış ve günümüzde dijital hikâye anlatıcılığı ortaya çıkmıştır. Dijital hikayeler, postmodern anlatıların anlaşılması zor yapısını çözümlemede öğrenciye yardımcı olabilecek bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada dijital öykü anlatımını postmodern anlatılara uygulayarak eğitim materyali tasarlanması amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tasarım ve geliştirme araştırması yöntemi kullanılmıştır. İki tipi bulunan tasarım ve geliştirme araştırmalarından tip 1 araştırma çalışması yapılmıştır. Tip 1’de ürün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada ADDIE modeli temel alınmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir çağdaş edebiyat alanı uzmanı, 15 Türkçe Eğitimi yüksek lisans öğrencisi ve 3 eğitim bilimleri uzmanı oluşturmaktadır. ADDIE modelinin analiz aşamasında önce çağdaş edebiyat uzmanı ile görüşme yapılmış, ardından Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi yüksek lisans bölümünde okuyan öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile alınmıştır. Öğrencilerin en çok imgeleri anlamlandırma ve metinlerarası ilişki kurmada zorlandıkları anlaşılmıştır. Zorlanma nedenleri ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda materyaller tasarlanmıştır. Hazırlanan materyaller ADDIE modelinin uygulama ve değerlendirme aşamasında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi yüksek lisans bölümünde okuyan öğrencilere ve eğitim bilimleri uzmanlarına gösterilmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşleri alınmıştır. Araştırmanın sonucunda hazırlanan materyalin öğrencilerin imgeleri ve altmetinleri çözümlemelerinde, metinlerarası ilişki kurmalarında yardımcı olduğu; öğrencilerde sanatsal duyarlık oluşturmada faydalı olduğu ve uyarlanan anlatı ile dijital öykülerin örtüşmesi konusunda bir sorun yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital öykü, Postmodern edebiyat eğitimi, Türkçe eğitimi 


Keywords: