BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra ERDEN
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ
 
Bu araştırmanın amacı, dijital medya okuryazarlığı kapsamında televizyon için üretilen reklam kampanyalarında yer alan metin ve unsurların nasıl oluşturulduğu üzerine bir göstergebilim incelemesi yapmaktır. Bu hususta özellikle en büyük kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonda yayınlanan otomobil reklamları örneklem olarak seçilmiştir. Reklam kampanyaları oluşturulurken, reklam verenlerin tüketiciyi satın alma davranışına yöneltme etmenlerinin araştırmacı tarafından göstergebilimsel bir analizi yapılarak, otomobil reklamları özelinde dijital medya okuryazarlığı perspektifinden durum analizi ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, medya okuryazarlığının artık sadece abecesel bir süreçte değerlendirilemeyeceği, derinlemesine okuma yapma suretiyle çeşitli parametreleri göz önünde bulundurarak medya iletilerini alımlamak gerekliliği mevcuttur. Günümüzde kullanıcıların dört bir yanını çevreleyen teknoloji aracılığıyla, günün her anında medya iletilerine maruz kalınmaktadır. Bu çalışmanın önemini, dijital dünyadaki gelişmeler ve teknolojik inovasyonlar dolayısıyla bireylerin sürekli olarak medya iletileriyle karşılaşmaları ve bu iletileri alımlama sürecinde doğru okuma yöntemleriyle analiz etme durumunun gerekliliği oluşturmaktadır. Tüketimin teşvik edilmesi amacıyla medya iletilerinin sürekli olarak artıyor olması bağlamında otomobil reklamlarındaki durumun analizi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu kapsamda maruz kalınan medya unsurlarının doğru okunması, alımlanması ve analiz edilmesi, dijital medya okuryazarlığı için vazgeçilmez bir unsurdur. Televizyon mecrasında yayınlanan otomobil reklamlarının, tüketiciyi ikna etme yöntemleri incelendiğinde ağırlıklı olarak kullanıcıların duygusal imgelemini hedef alan reklamlar tespit edilmiştir. Tespiti yapılan reklamlar üzerinde dijital medya okuryazarlığı metotları uygulanarak araştırmacı tarafından göstergebilimsel bir analiz literatüre sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital Medya Okuryazarlığı, Otomobil Reklamları, Reklam Analizi 


Keywords: