BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülengül TOSUN, Ruhşen ALDEMİR ENGİN
DİJİTAL HİKÂYE DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı, Tam Sayılar ve Mutlak Değer konusunun öğretiminde dijital hikâye destekli öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve matematik dersine yönelik kaygı düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek grup ön test-son test deneysel desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kars ilinde bir devlet ortaokulunun altıncı sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere dört hafta süreyle tam sayılar ve mutlak değer konusunun öğretimi araştırmacılar tarafından hazırlanan dijital hikâyelerle desteklenerek gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarındaki değişimi belirlemek için 20 soruluk çoktan seçmeli başarı testi hazırlanmıştır. Başarı testinde geçmiş yılarda ulusal sınavlarda çıkan sorular kullanılmıştır. Matematiğe yönelik kaygı düzeylerine etkisini belirlemek için ise İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (Şentürk, 2010) kullanılmıştır. Ölçek 22 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Başarı testi ve İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (Şentürk, 2010) ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip gösterilmediği incelenmiş ve normal dağılım gösterdiği için t-testi kullanılmıştır. Verilerden elde edilen analizler sonucunda 6.sınıf ‘Tam Sayılar ve Mutlak Değer’ alt öğrenme alanının öğrenilmesinde dijital hikâye destekli matematik öğretiminin öğrenci başarısını olumlu etkilediğine ve öğrencilerin başarı düzeylerini artırdığına ulaşılmıştır. Ayrıca dijital hikâye destekli öğretim yönteminin öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı düzeyleri üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenci başarısını artırmada dijital hikâye destekli öğretimden faydalanılabileceği görülmüştür. Bunun yanı sıra matematik kaygısını azaltmada ise farklı yöntemler kullanmanın daha etkili olabileceği düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4383-1296

Anahtar Kelimeler: Tam Sayılar ve Mutlak Değer, Dijital hikâye destekli öğretim, matematik başarısı, matematik kaygısı 


Keywords: