BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat ÇAKAN, Şenol YAVUZ, Ahmet BOYACI
DESTİNASYON MARKALAMA UYGULAMALARI İLE MARKA KİŞİLİĞİ ARASINDA UYUMUN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Öz: Bu çalışma Sivas ilinde yaşayanların şehre ilişkin zihinlerinde oluşturdukları fikirlerini, deneyim ve gözlemleri ile birleştirerek ulaştıkları bilgilerle, şehrin marka kişiliğine yönelik algılarını ölçmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bunun için Sivas’ın bir destinasyon markası haline gelirken, şehrin algılanan marka kişiliğinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma Sivas ilinde yaşayan bireyler üzerine yapılmış ve destinasyon markalama uygulamaları ile destinasyonda bulunan kişilerin algıladıkları marka kişiliği arasında uyum olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Zaman ve kaynak sıkıntısı nedeniyle araştırma Sivas ilinde ikamet eden 397 örneklem üzerinden yürütülmüştür. Çalışmaya yönelik veriler Mayıs 2018 döneminde toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada “online anket” ve “doküman inceleme” yöntemlerinden faydalanılmıştır. Tezler, makaleler ve daha önceden yapılan araştırmalar taranarak araştırmanın kavramsal ve kuramsal kısmı oluşturulmuştur. Yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen farklılaştırıcı uygulamaları tespit etmek amacıyla Belediyenin sosyal medya hesapları, gazeteler ve çeşitli yayınlar detaylı taranarak Sivas ile ilgili haberler ve çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. İlde yaşayanların marka kişiliğine ilişkin algılarını ölçmek amacıyla ise Sivas Belediyesi ile iletişime geçilmiş ve belediyeye ait resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla hazırlanan anket paylaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcılar şehrin kişiliğini tanımlarken şehri aile odaklı, dürüst, samimi, hakiki, sağlıklı, orijinal, neşeli, duygusal, dost canlısı, cesur, güzel, canlı, emniyetli, güvenli, kendine güvenen ve akıllı gibi özellikleri ile ifade etmişlerdir. Destinasyonda yaşayan katılımcıların öne çıkardıkları bu algıların, şehrin marka kişiliğini ifade eden özellikler olarak görüldüğü anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Kişiliği, Destinasyon, Destinasyon Markası, Sivas 


Keywords: