BİLDİRİ DETAY

Arzu ÇAKAR
DEĞİŞİM ODAKLI LİDERLİK VE KURUMSAL DUYGUSAL HAFIZANIN ÖRGÜT PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK İLE İLİŞKİSİ
 
Liderlik, kurumsal duygusal hafıza, örgüt performansı ve örgütsel yenilikçilik kavramlarının akademik araştırmacılar arasındaki popülaritesinin gittikçe zorlaşan rekabet koşullarının getirdiği performans baskısı ve hızlanarak değişmekte olan şartlara sürekli adaptasyon kabiliyeti ihtiyacının büyümesine paralel olarak artmakta olduğu görülmektedir. Literatürde, liderliğin, kurumsal duygusal hafızanın, örgüt performansının ve örgütsel yenilikçiliğin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen araştırmalar mevcuttur. Ancak, değişim odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafızaya ve bu iki kavramın örgüt performansına ve örgütsel yenilikçiliğe etkisini inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu araştırmada, değişim odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafızaya, örgüt performansına ve örgütsel yenilikçiliğe negatif (ters) etkisi, kurumsal duygusal hafızanın örgüt performansına ve örgütsel performansa pozitif etkisi ile birlikte kurumsal duygusal hafızanın değişim odaklı liderliğin örgüt performansına ve örgütsel yenilikçiliğe negatif etkisindeki pozitif ara değişken rolü ampirik olarak test edilmiştir. Araştırma, üretim sektöründe bulunan firmaların beyaz yakalı personelinden oluşan 280 kişilik bir örneklem üzerinde anket yöntemi kullanılarak 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda: 1) değişim odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafıza seviyesine negatif etkisi olduğu, 2) değişim odaklı liderliğin örgüt performansına negatif etkisi olduğu, 3) değişim odaklı liderliğin örgütsel yenilikçiliğe negatif etkisi olduğu, 4) kurumsal duygusal hafıza seviyesinin örgüt performansına pozitif etkisi olduğu, 5) kurumsal duygusal hafıza seviyesinin örgütsel yenilikçiliğe pozitif etkisinin olduğu, 6) değişim odaklı liderliğin örgüt performansına negatif etkisinde kurumsal duygusal hafıza seviyesinin pozitif yönlü ara değişken etkisinin olduğu ve 7) değişim odaklı liderliğin örgütsel yenilikçiliğe negatif etkisinde kurumsal duygusal hafıza seviyesinin pozitif yönlü ara değişken etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Üretim sektöründeki beyaz yakalıların örgüt içerisindeki idari sorunlardan dolayı hem değişime ve yenilikçiliğe hem de performans artırıcı idari politikalara karşı pasif bir tutum sergilemelerinin mavi yakalı çalışanların da negatif tutum ve davranış sergilemelerine neden olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değişim Odaklı Liderlik, Kurumsal Duygusal Hafıza, Kurumsal Hafıza, Örgütsel Yenilikçilik, Örgüt Performansı 


Keywords: